GOTLANDS SPELMANSFÖRBUND Verksamhetsberättelse för år 1999

"Gemenskap mellan himmel och jord, skapas av musikens toner och ord,"

Så länge som jorden och himlen består, så länge finns också musiken. Gotland är en kulturell, naturskön och musikalisk ö. År 1999, vilket nu är tillända, har musiken återigen blomstrat och spridit glädje till gamla, unga, fattiga, rika, sjuka, friska m.m., Människor på Gotland, övriga Sverige samt resten av tonklotet har fått njuta av den gotländska musikskatten.

G.S.F. har arrangerat, varit representerat och ansvarigt vid många olika musikaktiviteter under året. Se utförligare beskrivning nedan!

G.S.F har hållit 6 st. protokollförda möten under året: 11/2, 15/4,22/6, 26/7,27/9 samt 20/12.

G.S.F;s hemsida publicerades på Internet den 24 juli. Uppdatering sker kontinuerligt. Adressen är: http://www.musikpagotland.org/ Välkommen för ett besök!

Medlemsantalet har ökat från 120 till 135. Tjugo stycken av dessa bor på fastlandet. Det utökade medlemsantalet ger G.S.F. större möjligheter att bevara och utveckla den gotländska folkmusiken.

Det långsiktiga, positiva samarbetet med lärare och elever på Gotlands Kulturskola har fortsatt, liksom samarbetet med "Nytändning for folkmusik".

Årsmöte hölls på Gotlands Läns Folkhögskola lördagen den 13 mars. Närvarande var sexton personer. Medlemsavgiften fastställdes även detta år till hundra kr. Efter årsmötes- förhandlingarna och det konstituerande sammanträdet fick styrelsen följande utseende:

Ordförande Yngve Friberg, omval I år
Vice ordf. Fredrik Lönngren, nyval 1 år
Arkivarie Fredrik Lönngren, nyval 2 år
Kassör Bengt Kalström, kvarstår 1 år
Ledamot Allan Nilsson, nyval 2 år
Sekreterare Karin Mårtensson, omval 2 år
Suppleanter Annika Björkegren, Bengt Hellgren och Åsa Lindström, omval 1 år
Revisorer Herbert Nilsson och Osborne Nyström, omval 1 år
Rev.suppl. Siv Johansson och Gösta Ronander, omval 1 år.

Valberedning Martin Alvengren, Ingvar Jacobsson (sammankallande) och Sören Larsson, omval l år
Spelmanstävlingskommitte: Allan Nilsson, Osborne Nyström och Håkan Renard (sammank.)

En god och starkande lunch intogs i Folkans matsal och därefter startade spelmansstämman. Vid det inledande svängiga allspelet fylldes scenen med musikanter. Gladast och svängigast var som vanligt Osborne Nyström. Sedan framträdde lite "yngre" spelmän: gladbandet "Baltic Big Band"(ett folkmusikstorband under ledning av fiolpedagogen Håkan Renard), Eskelhemstöserna Elin Bolin och Johanna Wolter felade "Hönsafötter och gula rötter", och Annika Björkegren hade med sig en flickgrupp som sjöng gamla gutamålsvisor.

Dagens speciellt inbjudne gäst, fiolvirtuosen Jonny Soling från Malung, höll en halvtimmes konsert med låtar i dur och moll. Eleverna från Folkans musiklinje, under ledning av Jan Ekedahl, imponerade med skickligt framförd musik. Världsmästaren på nyckelharpa, Björn Björn avslutade konsertdelen med ett flertal låtar. Efter kaffet (G.S.F. bjöd sina medlemmar på kaffet), tog många tillfället i akt, att gå på låtutlärning for Jonny Soling, Stig Ahlstäde eller Bengt Olsson. En del spelmän valde att spela så kallat buskspel med sin spelkompisar. Dagen avslutades med spel och dans i "Röda Skolan", under värdskap av ungdomarna vid Folkans musiklinje.

G.S.F;s målsättning är att så bra som möjligt bevara, återuppliva, utveckla samt sprida och marknadsföra den gotländska folkmusiktraditionen. Den skall spelas på alla slag av instrument, för stora och små gotlänningar, vinterfastlänningar, turister m.fl. Vid en del spelmansstämmor/träffar skall det förekomma dans och dansuppvisningar. Samarbetet med dansföreningar och kulturforeningen Roxy "Nytändning för folkmusik" skall utökas. G.S.F. skall arrangera härliga musikmöten i form av spelmansträffar med allspel, buskspel samt framträdanden av musikgrupper och enskilda förmågor. Den gutniska musikskatten skall läras ut, och allspelsrepertoaren breddas genom t.ex. vis- och låtkurser och via ett gemensamt arbete med Kulturskolans lärare och elever.

Ekonomi: Midsommardagsspelningen på Lojsta slott inbringade 4.000 kr. C:a 12.000 kr. har inkommit från medlemsavgifter. Av medlemsavgiften på 100 kr. tillfaller 75 kr. G.S.F. och 25 kr. S.S.R. (Sveriges Spelmäns Riksförbund) D.B.W. bidrog med 5.000 kr. till vevlirastämman på Groddagården och 5.500 kr. till spelmanstävlingen i Burs. Gotlands Kommuns Kultur & Fritidsförvaltning gav 9.000 kr. i årligt verksamhetsbidrag samt 6.000 kr. till spelmanstävlingen. Svante Petterssons minnesfond har ökat från c:a 30.000 kr. till 41.000 kr.

Spelmansträffar/sammankomster i vilka G.S.F deltagit i som arrangörer. med- arrangörer, eller som representanter

Trettondagen, den 6januari, välkomnade G.S.F. till en "Spelträff med dans" på Lövsta Lantbruksgymnasium. Som vanligt så blev det en mycket trivsam tillställning med allspel, buskspel, framträdanden av ett flertal olika grupper, samt låtutlärning med Ove Rohnström.

Den 5 juni inbjöd G.S.F till Spelmansfest och spelövning inför sommarens aktiviteter. Kocken på pensionat Warfsholm hade kokat ihop en god spelmanssoppa och bakat tårta till kaffet. Ett trettiofemtal medlemmar hade hörsammat uppmaningen att komma och de deltog i förnyelseträning av allspelsrepertoaren samt i förkovran av den repertoar som redan finns.

Dagen därefter, den 6 juni, deltog G.S.F. med c:a 14 spelmän, under ledning av Yngve Friberg, vid firandet av Svenska flaggans dag i Almedalen i Visby. Det var även där som Lars-Erik Gottlander kontaktade G.S.F;s sekreterare ang. sin ide om att starta en fiolkurs med huvudsaklig inriktning på gotländska polskor och den övriga "okända" musikskatten.

Spelträffen vid den medeltida gården Kattlunds i Grötlingbo, sondagen den 20 juni, var en fin tillställning med en duktiga spelmän och musiklyssnare.

På Lojsta slott, midsommardagen den 26 juni, hölls traditionsenligt högtidsfirande med bl.a. lekar kring den blomstersmyckade midsommarstången, festtal och många musikaliska framträdanden genomfördes av G.S.F. och Sudrets Spelmanslag.

Flors'ndagen i Burs prästgård den 3 juli startades vid 10-tiden med spelmanstävling for ungdomar upp till 20 år. Arton st. mer eller mindre nervösa ungdomar deltog. Segrare i soloklassen och utsedd till årets Flors'n blev Emma Olsson på tvärflöjt. Årets mycket vackra Flors'n tavla hade målats av konstnären Harald Norrby. Vinnare i duoklassen blev Annie Niklasson och Lina Olsson.

Musik i Burs kyrka. Kl. 13.00 tågade c:a 80 folkdräktsklädda spelman och dansare in i Burs kyrka under ledning av Herbert Nilsson. Vid intåget spelades G-dursmarschen och vid uttaget spelades D-dursmarschen. I kyrkan framträdde Spelmanz. Torsten Nilsson. Sudrets Spelmanslag, Björn Björn, Fåröfiolema, Gutebälgarna samt Skarphälls Spelmanslag med varsin låt. Dansarna dansade till "Bjers Niclas vals". Erling Lindvall framförde den återfunna Bodiscomarschen som komponerades 1809 av Magdalena "Lena" Laurin och till minnet "af den lyckligt överståndna ryska invasionen".

Dagens kollekt tillföll Svante Petterssons och Patrik Nilssons minnesfonder för " främjandet och bevarandet av den folkliga traditionen i psalmer och visor". Spelmansstämman: Ove Rohnström ledde eftermiddagens stora konsert och scenprogram. Publiken fick njuta av dansuppvisning, olika spelmanslag, internetbysen Evert Jansson och hans kumpan Allan Nilsson, prisutdelningen från spelmanstävlingen och nämnas bör att vid det avslutande allspelet hade spelmännen laddat upp med en helt fantastisk spelglädje, vilken smittade av sig på publiken. De stampade takten, klappade händerna och deras ögon lyste av lycklig musikglädje. "Ettar Flors'n": På kvällen när klockan hade slagit 22.00 var det dags att för tredje året i rad avnjuta årets upplaga av "Det var en ljuvlig sommarnatt" eller ett spel om musiken i Burs, skrivet av Allan Nilsson. Medverkande, förutom Allan själv var: Ainbusk, Evert Jansson Erling Lindvall, Torsten Nilsson och Jan Sandborg.

Musikkvällen vid Barläst i Lärbro den 11 juli, med musik till minne av riksspelman Svante Pettersson, var en mycket välarrangerad tillställning.

Aftonen inleddes med att spelmännen tågade in i kalkladan spelandes en allspelslåt. Ingemund Svantesson och Torsten Nilsson framförde "Svantelåtar", Erik W Olsson talade, Bronxarvevkvintetten spelade, Yngve Friberg delade ut pris ur Svantes minnesfond.

Årets Flors'n Emma Olsson deltog och kvällen avslutades med allspel ut ur, och utanför kalkladan.

Spelträffen vid Vike minnesgård i Boge den 18 juli var initierad av musikförläggaren Sven Wessman. En varm solig söndagseftermiddag hade många människor samlats på Vikes gårdsplan. Slite Spelmanslag framträdde vid flera tillfallen, Catarina Bylund och Ingemund Svantesson spelade, Erik W Olsson berättade "Vikes" historia, konstnärinnan Lisa Silversparre sjöng franska visor och dagen startades och avslutades med allspel under ledning av Lena Andersson från Slites Spelmanslag. Ove Rohnström var behjälplig med låtutlärning inne i Vikes "sal".

Västergarnsstämman, med ett härligt sensommarväder, gick av stapeln fredagen och lördagen den 23-24 juli. Initiativtagare till denna stämma var som vanligt Stig Ahlstäde, Västergarns fiskeriförening och Skarphälls Spelmanslag. På kvällarna, ända till sena natten, var det buskspel och dans som gällde. Lördagseftermiddagen bjöd på allspel, scenframträdanden och buskspel. Cirka 45 spelmän, (många var hitresta från fastlandet), deltog vid det inledande allspelet. Därefter uppträdde bl.a. Wermdö dragspelare, Sendraget från Järbo och munspelaren och storsångaren Henry Lindgren från Piteå/Solna och sommarboende i Hangvar.

Kuseträffen vid Kuse änge i Västerhejde arrangerades (av i första hand Rune Larsson) den 1 augusti med start kl. 13.00. Vädret var perfekt. Publiken njöt av spelmännens framträdanden. Nar spelmännen inte framträdde för musiklyssnarna, var det buskspel och härliga musikmöten som gällde bland de talrika hasselvastarna.

Vevlirastämma Sveriges första vevlirastämma arrangerades lördagen den 7 augusti vid den gamla spelmansgården "Groddagården" i Fleringe. På Fornsalen i Visby finns den så kallade "Groddaliran". Den trakterades en gång i tiden av de genommusikaliska "Groddakarlarna" Eldsjälen i detta arrangemang var före detta journalisten Ulla Hagberg från Hässelbystrand i Stockholm. Efter många kontakter med styrelsen i G.S.F., studieförbundet Vuxenskolan och Åke Kihlen i Groddagårdens Hembygdsförening blev då den första stämman, för detta nästan utdöda instrument, verklighet. En femdagarskurs, med fem elever, hölls dagarna innan. Förmiddagen ägnades åt förkovran i "knarrandets ädla konst". Knarrandet markerar musikens rytm och den skapas genom en liten knyck på vevlirans vev. Harald Pettersson, David Tell och Jan Winther var lärare. För stämmodeltagarna blev det förevisning, träning, buskspel och slutligen uppspel där Groddakarlarnas polskor spelades. Musikspegeln vid Sveriges Television filmade några inslag. Lars Tyllered från Stockholm: - Den här dagen har varit en ren inspirationskick för oss "vevliremusikanter". Kvällen avslutades med dans på Bläse Kalkbruksmuseum. Eivor Ståhl och Norra Gotlands folkdanslag lärde bl.a. ut gotlandskadriljen.

Gotlands Folkdansfestival, med möjligheter att uppleva Gotland och Wisby under sommarens bästa tid, arrangerades 15- 18 augusti. Engelsmannen Mark Swingler inbjöd spelmän till låtkurs på Kneippbyn på måndagen. Kvällens stora spelframträdanden och uppdansningar ägde rum på Rotundans scen. Dansfestivalens dagar innehöll för övrigt ett mycket ambitiöst program med folkdanskurs, dans på gator och torg, långschottis på Adelsgatan i Visby, korum i S:t Katarina ruin, samkväm i Mangsarveäng Ekeby med spel, dans, lammgrillning samt avslutningsceremoni.

På Roma Kungsgård hade man möjlighet att ta farväl av sommaren vid årets sista uteevenemang, söndagen den 29 augusti. Visby Folkdansgille dansade, initiativtagaren och pastorn Tomas Boström deltog tillsammans med ett 15-tal andra musikanter och såg till att de dar forsamlade och ditkomna människorna hade en mysig eftermiddag.

S.S.R. Sveriges Spelmäns Riksförbund höll sitt 52:a årsmöte på stadshotellet i Härnösand, lördagen den 11 September. Närvarande var 47 delegater och ett 60-tal övriga deltagare från Skåne i syd till Västerbotten i norr. S.S.R. består för närvarande av c:a 7000 medlemmar. Gotlands Spelmansförbundes delegat var dess sekreterare Karin Mårtensson. I Gotlands Allahanda och Gotlands Tidningar var referat från stämman införda i mitten av September. Det är av största värde att Gotland är representerat vid S.S,R;s årsmöten, eftersom G.S.F. behöver vidmakthålla sina kontakter och goda samarbete med andra spelmansförbund runt om i Sverige. År 2000 arrangerar Blekinge Spelmansförbund årsmöte på Ronneby brunn.

Samklang: Fredagen den 12 november arrangerades, på Borgen i Visby, årets upplaga av Samklang. Dragspelaren Uno Nährström ledde de femton spelmännen, som hade hörsammat uppmaningen dels via medlemsutskick och dels via annons i gotlandstidningarna. Tack Uno!

Spelkurs på Warfsholm: Årtusendets sista spelkurs hölls lördagen den 4 december. Vädermaktens och havets gudar tog i och spelade en vacker symfoni, och slet av alla krafter på ett mycket kallt, uppfriskande sätt. Då var det ändå gott att komma inomhus i den före detta kyrksalen och spelträna gemensamt med ett 30-tal härliga spelkamrater. Herbert Nilsson ledde allspelet, Bengt Olsson och Lars-Erik Gottlander lärde ut låtar och värdinnan Marie Modin bjöd på god mat Gitarristen och munspelaren Sven Norrby gav sin hyllning till storspelmannen Patrik Nilsson. Speldagen startade kl. 13.00 och de sista spelmannen begav sig hemåt c:a 22.15. G.S.F. fick 3 nya medlemmar under dagen.

Gotlands Kommuns Kultur & Fritidsförvaltning, Gotlands Hembygdsförbund, Hemse Folkhögskola, Lärbro Hembygdsförening, Burs Hembygdsförening, Lojsta Hembygdsförening, Gotlands Kulturskola m.fl. föräras härmed ett stort TACK for bidrag och för ett mycket fint samarbete under året som gått. Till sist: G.S.F. tackar alla sina medlemmar för förtroendet och ser framemot ett positivt musikår år 2000 med många inspirerande "tonmöten" samt ett fortsatt gott samarbete. Folkmusikutövare är ord överflödiga, och musikens toner odödliga.

Yngve Friberg ordförande

Fredrik Lönngren v. ordf. arkivarie

Bengt Kalström kassör

Allan Nilsson ledamot

Karin Mårtensson sekreterare