Protokoll från årsmötet 22 mars 1997

Plats: Häggska huset på Hemse Folkhögskola

Närvarande: Martin Alvengren, Niclas Brutemark, Elsie Ekman, Yngve Friberg,
Åsa Hansson, Bengt Hellgren, Lennart Hoas, Ingvar Jacobsson, Siv Johansson,
Bengt Kalström, Karl-Erik Karlsson, Britta Lundqvist, Jan Lundqvist, Karin Mårtensson,
Allan Nilsson, Herbert Nilsson, Jan Nyberg, Gösta Ronander, Eivor Ståhl och Åke Tiles.

§ 1 Ordföranden Yngve Friberg hälsade välkommen, förklarade årsmötet öppnat och presenterade
dagens och kvällens program.

§ 2 Till ordförande för mötet valdes Yngve Friberg.

§ 3 Till sekreterare för mötet valdes Karin Mårtensson.

§ 4 Till justeringsledamöter, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, valdes Lennart Hoas
och Jan Nyberg.

§ 5 Årsmötet förklarades behörigen utlyst och dagordningen godkändes.

§ 6 Föregående årsmötesprotokoll godkändes.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse lästes igenom och godkändes.

§ 8 Styrelsens ekonomiska berättelse gicks igenom. Kassören berättade att G.S.F. har fått 7000 kr.
från Gotlands Kommun , 4000 kr. från midsommarspelningen på Lojsta och 1500 kr. från den numera upplösta
"Lekatten". På utgiftssidan nämdes bl.a. medlems-skapet i S.S.R., resor, annonskostnader och bidrag
till musikutbildning.Till förbundets verksamhet behövs mer pengar och ett förslag till att förbättra ekonomin
är att ta inträde på dansstämmorna t.ex. garderobsavgift. Andra tips mottages tacksamt! Revisor Herbert Nilsson framhöll, efter att han hade fått svar på vissa frågor av kassören, att räkenskaperna är förda med ordning och reda
samt styrkta med verifikationer. Revisorn föreslog därför ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen
omfattat, vilket även beviljades av årsmötet.

§ 9 Yngve Friberg valdes till ordförande för kommande verksamhetsår.

§ 10 Till styrelseledamöter valdes Karl-Erik Karlsson (omval 2 år), Bengt Kalström (omval 1 år),
Karin Mårtensson (omval 2 år) och Jan Nyberg (omval 2 år).

§ 11 Till styrelsesuppleanter valdes Annika Björkegren, Åsa Hansson och Bengt Hellgren (samtliga omval 1 år).

§ 12 Till revisorer valdes Herbert Nilsson (omval 1 år) och Osborne Nyström (nyval 1 år). Till revisorssuppleanter
valdes Siv Johansson (nyval 1 år) och Gösta Ronander (omval 1 år).

§ 13 Till ombud vid S.S.R:s 50-årsjubileum i Kristinehallen i Falun den 13 september valdes Bengt Kalström och Karin Mårtensson.

§ 14 Till ledamöter i valberedningen valdes Sören Larsson (omval 1 år, sammankallande), Martin Alvengren (nyval 1 år) och Ingvar Jacobsson (omval 1 år).

§ 15 Beslut om verksamhetsinriktning: Vi kan glädjande konstatera att det finns en positiv spelmansanda på Gotland och att flera musikprojekt just nu är på planeringsstadiet.
Dessutom ventilerades tankar, tips och idéer. Här nedan följer en summarisk redovisning.


§ 16 Årsmötet beslutade om en oförändrad årsavgift på 100 kr.

§ 17 Övriga frågor:

§ 18 Ordföranden avslutade mötet med följande ord: "Spelglädjen är det viktigaste och den har vi till uppgift att föra vidare. Alla som vill vara med och spela skall få vara med oavsett hur bra eller dåligt de spelar". Därefter inbjöd Yngve samtliga deltagare till lunch i Folkhögskolans matsal samt till eftermiddagens och kvällens musikaktiviteter. Dansa spela och sjung, musiken håller dig ung!

 

Karin Mårtensson Yngve Friberg
sekreterare ordförande

Lennart Hoas Jan Nyberg justerare