GOTLANDS SPELMANSFÖRBUND

Verksamhetsberättelse för år 1996

Styrelsen har bestått av följande medlemmar:

 

Ordförande Yngve Friberg
Vice ordförande Karl-Erik Karlsson
Sekreterare Karin Mårtensson
Kassör Bengt Kalström
Arkivarie Jan Nyberg
Suppleanter: Annika Björkegren
Åsa Hansson
Bengt Hellgren
Revisorer: Katarina Björn
Herbert Nilsson
Herbert Nilsson
Rev. Suppleanter: Britt-Marie Olsson
Gösta Ronander
Valberedning: Sören Larsson
Ingvar Jacobsson
Osborne Nyström
   

Styrelsen har hållit 7 protokollförda möten under året.

Spelmansförbundets styrelse har arbetat efter målsättningen att bevara och utveckla spelmansmusiken på Gotland. Detta har skett genom anordnande av spelmansstämmor/träffar, deltagande vid olika kulturaktiviteter och medverkan till musikutbildning.

I samband med en del av de spelmansstämmor som ägt rum har satsningen på dans återigen blivit aktuell. Samarbetet mellan spelmansmusiken och dansen kan göras tätare. Givetvis skall vi även i fortsättningen satsa på att anordna spelmansstämmor där allspelet, scenframträdande av olika grupper och det så kallade buskspelet är huvudpunkten.

Som sedvanligt är började årets verksamhet med årsmöte och spelmansstämma på Hemse Folkhögskola lördagen den 16 mars. Inbjudna spelmän från fastlandet var detta år mats Berglund och Maja-Lena Ekholm från Värmland. Dagen fortsatte med spelmansstämma. Då uppträdde bl.a. Mats Berglund, Maja-Lena Ekholm, Gunnfjauns kapell, Folkans musiklinje och gotländska spelmän.

Lite senare på eftermiddagen innehöll programmet låtkurs, visstuga och buskspel. Dagen avslutades med dans i Röda skolan under ledning av Gunnfjauns kapell.

G.S.F. erhöll 4.000 kr. För medverkan vid Lojsta slott på midsommardagen. Till årets midsommarfirande är det vår förhoppning att ännu fler spelmän kan ställa upp och att vi skall anordna minst ett träningstillfälle innan framträdandet på Lojsta. Vi ser det som mycket viktigt att vidmakthålla den fina spelmanstraditionen på Lojsta slott.

Vid S.S.R: s årsstämma, i Skåne i september, representerades Gotland av Yngve Friberg och Jan Nyberg. Vi kan glädjande konstatera att S.S.R: s stämma på Gotland 1995 var mycket positivt ihågkommen. För övrigt behandlades inte förbundets verksamhet med många minuter utan i stället blev det mycket musik. I Skåne är det full fart på folkmusiken och de har många duktiga spelmän och elever.

Spelmansförbundet har bidragit med ekonomiskt stöd till olika spelträffar. Tyvärr har även vi blivit drabbade i dessa spartider och detta har inneburit vissa förändringar i verksamheten. Vi tror ändå på alla spelmäns stora intresse för folkmusik på alla instrument, dans samt sång och vi hoppas därför kunna hålla dessa fina kulturaktiviteter levande. Självfallet hoppas vi alla även på bättre ekonomiska tider.

G.S.F. bidrog med 1.500 kronor till tre ungdomar som deltog vid spelmansutbildning i Falun i somras. För två år sedan startades Svante Petterssons minnesfond i samband med "Gotländsk sommarnatt" på Groddagården. Fonden fick in 12.000 kr. Och den har ökat en del sedan dess. Vi planerar att under året marknadsföra fonden bättre och på så sätt öka avkastningen till förmån för bl.a. yngre spelmäns utbildning samt att förbättra kvaliteten på den gotländska spelmansmusiken.

Folkmusikgruppen Lekatten har tyvärr upplösts. Deras överblivna pengar, 1.500 kr, har skänkts till G.S.F. Tack så mycket!

Under året som gått har våra spelmanslag haft många olika spelaktiviteter på olika platser och på så vis har folkmusiken både synts och hörts.

Årets större spelmansaktiviteter:

6 juni Svenska flaggans dag på Strandgärdet.
22 juni Midsommarfirande på Lojsta slott.
17 juli Hembygdsförbundet 60-årsjubileum på Lojsta slott.
26-27 juli Västergarnsstämman.
11 aug. Västerhejdestämman i Kuse äng.
26-27 okt. Spelträff på Warfsholm.
5 jan. Spelmansstämma med dans på Lövsta.

Ett stort tack vill vi ge till Hemse folkhögskolas personal för det fina samarbetet vi nu haft under flera år.

Slutord Med denna summariska redovisning av årets verksamhet tackar vi för visat förtroende och ser fram emot ett nytt innehållsrikt år med många musikaktiviteter och ett fortsatt gott samarbete.

G.S.F:s styrelse tackar och bockar för detta spelmansår och vi är mycket stolta över vår fina medlemskår.

Yngve Friberg Karl-Erik Karlsson
Ordförande Vice ordförande
Karin Mårtensson Bengt Kalström
Sekreterare Kassör
Jan Nyberg
Arkivarie