GOTLANDS SPELMANSFÖRBUND

Verksamhetsberättelse för år 1995

Styrelsen har bestått av följande medlemmar:

Yngve Friberg Ordförande
Karl-Erik Karlsson Vice ordförande
Karin Mårtensson Sekreterare
Bengt Åkerström Kassör
Jan Nyberg Arkivarie
Annika Björkegren Suppleant
Jan Ekedahl Suppleant
Bengt Hellgren Suppleant
Katarina Björn Revisor
Herbert Nilsson Revisor
Britt-Marie Olsson Rev.suppl
Gösta Ronander Rev.suppl
Sören Larsson (sammankallande) Valberedning
Ingvar Jacobsson Valberedning
Osborne Nyström Valberedning
   

 

Styrelsen har hållit 9 protokollförda möten samt ett icke protokollfört möte under året.

Som bekant har det blivit tradition med förbundets årsmöte och spelmansstämma på Hemse Folkhögskola.

Inbjuden spelman från fastlandet var detta år ingen mindre än den kände spelmannen Jonny Soling.

Efter årsmötet blev det spelmansstämma. Den inleddes med allspel, fortsatte med framträdande av många spelmanslag, viskurs under ledning av Gunnel J Mauritzson och låtkurs med Jonny Soling. Stämman avslutades med en konsert av Gunnfjauns kapell. Ett stort tack till Hemse Folkhögskola för en fin spelmansdag.

Ännu en av våra stora spelmän har lämnat oss, nämligen Patrik Nilsson från Havdhem, känd över hela Gotland. Han var en mycket duktig spelman och en fin människa. Vi hedrar hans minne för allt han har betytt för spelmanslivet på Gotland.

Spelmansaktiviteter under året:

De större aktiviteterna som förbundet medverkat i under året har varit:

23/4 Hembygdsförbundets årsmöte.
24/6 Midsommarfirande vid Lojsta slott.
2/7 Rosarve änge.
21/7 Groddagården.
28-29/7 Spelmansstämma i Västergarn.
16-17/9 S.S.R:s årsstämma på Gotland.
26/11 Spelmansstämma med dans på Lövsta lantbruksgymnasium.

Bland de aktiviteter man minns med stor glädje är konserten till minne av Svante Pettersson på Groddagården. Denna vackra sommarkväll med den stora publiken, alla dessa spelmän, sångare, dansare och inte minst Erik W Olssons fina berättelser om spelmanslivet på Gotland. Senare har det bestämts att intäkterna från kvällen, 12.000:- skall överföras till Spelmansförbundet för bildande av en minnesfond. Avkastningen från denna fond skall utdelas till utbildning av yngre spelmän.

En annan spännande uppgift för Spelmansförbundet var anordnandet av Riksförbundets årsstämma på Gotland den 16-17 september.

Stämman var förlagd till Wisby Hotell med 80-talet delegater från hela landet. Att ta hand om dessa gäster på bästa möjliga sätt var för oss inom Spelmansförbundet en självklarhet. Gotlands kommun bjöd på välkomstlunch.

Före årsstämman uppträdde bl.a. en del av musikskolans elever, Övre Fröjels spelmanslag och Officerskören under ledning av Sven Wessman.

Gotlands ombud till stämman var Karin Mårtensson, Bengt Åkerström samt Yngve Friberg som också valdes att leda stämman.

Som avslutning på stämman blev det Gotlands middag och spelmansstämma på Bläse Kalkbruksmuseum. Gunnfjauns kapell och stamp från kön uppträdde.

Allspelet och gruppspelet höll på fram till kl. 24.00 då bussarna vände åter till Visby.

Innan delegaterna tog båten hem nästa dag anordnades en guidad rundtursvandring i Visby. I stort sett hela stämman blev videofilmad.

Vi har fått många tackkort och ett stort gensvar på det vi hade att erbjuda våra fastlandsdelegater. Nästa års Riksstämma kommer att förläggas till Skåne.

Förbundets ekonomi: se särskild redovisning!
Spelmanslaget har erhållit 10. 000 kr. I driftsbidrag från Gotlands kommun samt 10. 000 kr. Från DBW till anordnandet av Riksförbundets årsstämma.

Slutord:

Vi i styrelsen har sett det som mycket inspirerande att arbeta med de uppgifter som vi har ansvarat för under det gångna året. Det har känts bra med det stöd och den uppbackning vi har fått.

Styrelsen ber härmed att få tacka för visat förtroende under året.

Yngve Friberg Karl-Erik Karlsson
Ordförande Vice ordförande
Karin Mårtensson Bengt Åkerström
Sekreterare Kassör
Jan Nyberg  
Arkivarie