Verksamhetsberättelse för Gotlands Spelmansförbunds verksamhet 1993

Styrelsen har bestått av följande ledamöter:

Yngve Friberg ordförande
Anders schilling sekreterare
Bengt Åkerström kassör
Stig Barke vice ordf
Jan Ekedahl ledamot
Carin Backlund suppleant
Nicklas Brutemark suppleant
Annika Björkegren suppleant
Britt-Marie Olsson revisor
Katarina Björn revisor
Lennart Hoas Valberedning
Åsa Lindström Valberedning
Ingvar Jakobsson Valberedning
   

 

Styrelsen har hållit sex sammanträden under året.

Vår första uppgift i styrelsearbetet blev att orientera oss om förbundets verksamhet och målsättning.

Vi som tillträdde efter årsmötet hade som bekant ingen erfarenhet av förbundets administrativa verksamhet. Efter kontakter med mera erfarna medlemmar och efter att ha studerat tidigare handlingar har vi kommit en bit på vägen, och det blev så småningom dags att planera för årets aktiviteter och förbundets ekonomi.

Första aktiviteten blev att förbereda spelmansförbundets medverkan vid det traditionsenliga midsommarfirandet på Lojsta slott, med Anders Schilling som spelledare.

Förbundet har beviljat ekonomiskt bidrag till följande spelmansstämmor och folkmusikaktiviteter (se vidare den ekonomiska redovisningen):

Västergarnsstämman
Eskelhemsstämman
Specksrums spelmanslag
Nyckelharporna Atlingbo
Övre Fröjels spelmanskurs med Sigvard Sahlström.

I september anordnades en träff på Lindgården, dit samtliga spelmanslag på Gotland var inbjudna med en representant. Avsikten var att diskutera olika centrala frågor för förbundet, såsom ekonomi, rekrytering, utbildning, spelmansaktiviteter mm, och självfallet folkmusikens framtid på Gotland.

Det blev en givande träff med många idéer och förslag för förbundets framtida verksamhet, som vi i styrelsen noga har noterat. Till kommande år har styrelsen t ex planerat en bättre marknadsföring av spelmansförbundet.

I tidningen Spelmannen har vi meddelat de aktiviteter som är aktuella under året på Gotland, och vi har möjlighet att medverka med referat från större aktiviteter på Gotland.

I samband med TV-programmet Café Norrköping som anordnades i Visby i midsommarhelgen deltog förbundet med många spelmän.

I samarbete med Skarphälls spelmanslag, Gutebälgarna, Martin Alvengren, Dolle Muthas m fl anordnades en spelmansstämma på Lövsta under hösten. Dit kom många spelmän och -kvinnor med alla slag av instrument. Det blev en lyckad stämma och det framfördes många önskningar om fler stämmor av samma slag.

Förbundet har varit representerat på Riksförbundets stämma i Karlstad under september. Vår representant var kassören Bengt Åkerström. Ett glädjande förslag från stämman var att Riksförbundet vill förlägga stämman 1995 till Gotland. Självfallet har vi tagit detta till oss, och förberedelser har redan diskuterats i styrelsen.

Styrelsen har också deltagit i debatten om Donnerska huset i Visby, inte minst genom vår vice ordf Stig Barke, som ju också är ordförande i GotlandsMusiken. Det är för oss bara att beklaga att ärendet nu tagit den vändningen att hoppet om ett musikens hus i Visby ser ut att ligga långt fram i tiden.

Styrelsen ber att få tacka för förtroendet vi haft att leda förbundets verksamhet detta år. Vi vet nu att ryktet om spelmansförbundets upphörande var betydligt överdrivet. Nej, nu kan vi bara konstatera att det finns en stor spelmansglädje och en vilja att upprätthålla förbundets traditioner och bevara den gotländska spelmanskulturen under lång tid framöver.

Rute i mars 1994

För Gotlands spelmansförbunds styrelsen

Yngve Friberg
ordförande