Protokoll fört vid årsmöte med Gotl. Spelmansförbund i Hotellet, Klintehamn den 22 nov 58

1 Årsmötets dagordning föredrogs och godkändes.

2 Att leda dagens förhandlingar utsågs ord. ordf. O. Boberg och till sekr. ord H. Lindqvist.

3 Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Sven P. Nilsson och Janne Hansson.

4 Föregående årsmötes protokoll upplästes och godkändes.

5 Upplästes redogörelsen för förbundets verksamhet tiden 1/1-31/8 - 58. Av denna framgick att förbundet under ovannämnda tid varit samlat 17 gånger, därav 5 gånger för konsert med orkester och 7 gånger för konsert med spelmanslag. Intresset för deltagandet i repetitionerna har varit synnerligen gott, de aktiva medlemmarnas antal var vid årsmötet 28.

Den individuella spelskickligheten har upptränats och nått goda resultat. Samspelet har på ett berömvärt sätt förbättrats, vilket allt samverkat till att spelglädjen ökat i proportion till kunnandet och slutligen. Publiken har också visat sin uppskattning av den förbättrade kvaliteten på både orkester och spelmanslag.

Den upplästa redogörelsen lades med godkännande till handlingarna.

6 Revisionsberättelsen upplästes. Kassan har balanserat på kr 5752, 98, med en behållning av kr. 2378, 45.

Revisorerna berättelse godkändes och ansvarsfrihet beviljades styrelse och kassör.

7 I tur avgående styrelseledamöter Joh Larsson och Y, (?) omvaldes för två år (I tur avgå 1959 O. Boberg E. Bjuresten, H. Lindquist)

8 Till styrelsesuppleanter omvaldes P.E. Glas och A. Cedergren

9 Till revisorer omvaldes Janne Hansson och herr P. Nilsson med Lem Jakobsson Öja och John Pettersson Stånga som suppleanter.

10 Som ombud vid Riksförbundets årsmöte valdes O. Boberg och H. Lindquist.

11 Till dirigent omvaldes Olof Boberg.

12 Beslöts att medlem som ej erlagt årsavgift efter två år ej längre kan betraktas som medlem.

13 Beslöts att rep. eller konsert skulle hållas varannan söndag.

14 Då inga andra frågor förelåg avslöt ordf. årsmötet med förhoppningarna att den arbetsglädje och goda sammanhållning och det goda kamratskap som nu råder inom förbundet, även måtte bestå under kommande arbetsår.

Efter förhandlingarna intogs supé varvid medlemmarnas fruar var inbjudna. Alex Bodin underhöll med dragspelsmusik och Wighammar spexade. Boberg visade filmer från spelmansstämman i Kalmar och bandinspelningar från kamrater i Slite uppspelades.

Även en stunds dans hanns med innan man småningom skildes efter ett i allo lyckat årsmöte.

 

Klintehamn den 22 nov 58

Henrik Lindqvist
Sekr

Justerat
John Hansson

Sven P. Nilsson(?)