Protokoll fört vid årsmöte med Gotlands Spelmansförbund i Rone skola den 24 januari 1957.

Närvarande 22 medlemmar

1 Till mötets ordförande resp sekreterare utsågos D. Ahlqvist och B. Bergström

2 Till justeringsmän utsågos J. Hansson och H. Lindqvist.

3 Upplästes redogörelsen för förbundets verksamhet under 1956. Av den framgick det, att verksamheten varit betydligt livligare än under tidigare år. Förbundet hade för övningar och konserter varit samlat inalles 21 gånger, varav för enbart övning med orkestern 7 gånger och spelmanslaget 5 gånger. Vid konserterna har spelmanslaget medverkat vid 8 tillfällen. Särskilt glädjande har varit, att förbundets spelmanslag redan under första året av sin verksamhet har kunnat framträda inför offentligheten. Förbundets strävan är att såväl i spelmanslaget som orkestern kunna höja musikprogrammens kvalitet. Att förbundet under året i det närmaste kunnat fördubbla sin verksamhet jämfört med tidigare år, får till största delen tilskrivas den förbättrade ekonomiska ställning det har på grund av de anslag, som många kommuner nu årligen lämnar för förbundet.

Medlemsantalet har varit 28.

Den upplästa redogörelsen kunde med godkännande läggas till handlingarna.

4 Upplästes revisionsberättelsen. Av denna framgick bl.a. på inkosmtsidan: Entréavgifter och arvoden konserter 1.119:10 kr; anslag av kommuner 1.050:- och anslag av Gotl Hembygdsförbund 300:-. På utgiftssidan märktes: Reseersättningar till spelmännen 2.448:45; Noter och notpapper 185:25; Reklam 118:10:- Kassan har balanserat på kr 4.891:92 med en behållning av kr 1.370:72 Revisorernas berättelse godkändes och ansvarsfrihet beviljades styrelsen för 1956.

5 I tur att avgå ur styrelsen voro G. Larsson och B. Bergström, vilka omvaldes för 2 år. Kvarstående ytterligare 1 år äro D. Ahlqvist, H. Lindqvist och R.W. Homquist. Styrelsen för 1957 ser sålunda ut som följer: David Ahlqvist Ardre Ljugarn ordf, Henrik Lindqvist Hemse vice ordf. Bengt Bergström Autsarve sekr. och kassör, samt Gustaf Larsson Lau och R.W. Homquist Visby.

Till styrelsesuppeanter valdes O. Boberg och E. Buresten.

6 Till revisorer utsågos Joh. Larsson Hemse, och Allan Cedergren Öja, med John Pettersson Stånga, och G.W.A. Arwidsson Visby, som suppleanter.

7 En bordlagd fråga angående programkommitté återupptogs för behandling. Efter en kort diskussion beslutades att styrelsen jämte musikledaren skulle fungera som programkommitté

8 På styrelsens förslag kallas Emil Larsson Hemse, till hedersledamot av Gotl. Spelmansförbund.

9 Gotl. Spelmansförbund uttalar sitt varma tack till Hemse, Roma, Lau, Stenkumla, Klintehmans, Stånga, Lärbro, Ljugarns och Slite för ekonomiskt kommunstöd under 1956 och hoppas på förståelse och stöd även i fortsättningen.

10 Gotl Spelmansförbund uttalar sitt varma tack till Gotl. Hembygdsförbund för ekonomiskt stöd avseende 1957 och hoppas på förståelse och stöd även i fortsättningen.

11 Sedan Olof Boberg tackat musikerna för deras visade intresse för orkestermusiken såväl som spelmansmusiken tackade ordf. Ahlqvist musikledare och spelmän för det gånga året.

Rone den 24 januari 1957

Bengt Bergström
sekr.

Justerat
Janne Hansson
Henrik Lindqvist

 


Protokoll fört vid extra sammanträde med Gotl. Spelmansförbund i Hemse den 1 febr 1957

1 Från styrelsen hade framkommit förslag om att kalla f. hemmansägaren Edvard Johansson Bäckstäde i Sanda, till förbundets hedersledamot, vilket förslag också av förbundet fasställdes.

2 Beslutade Gotl. Spelmansförbund att vid Folkhögksolans årliga "Elevfest" utföra musik utan kostnad för folkhögskolans elevförbund, gällande f.o.m. 1956

Hemse den 1 febr 1957

Bengt Bergström
sekr

Justerat
D. Ahlqvist