Protokoll fört vid årsmöte med Gotlands Spelmansförbund i Hemse den 22 april 1956. Närvarande 6 medlemmar.

1 Sammanträdet öppnades av ordinare ordf. K. Hägg, vilken också valdes att leda dagens förhandlingar. Till sekr. valdes B. Bergström och till justeringsmän för dagens protokoll utsågs H. Lindqvist och S. A. Wighammar.

2 Upplästes verksamhetsberättelse avseende år 1954, vilken godkändes.

3 Upplästes protokoll, fört vid extra sammanträde i Hemse med Gotl. Spelmansförbund den 28 sept. 1955, vilket godkändes av årsmötet och förklarades justerat.

4 Upplästes verksamhetsberättelsen för år 1955. Av denna framgick, att orkestern haft 8 framträdanden, spelmanslag ur förbundet spelat på ett 15-tal platser förutom vid 5 av de nämnda orkesterframträdandena - Bidrag från kommunen med 1.150:-kr. Kassan har haft en omslutning av kr 3.682:14 med en behållning av kr 1.532:84.

Medlemsantalet var 27

Den upplästa verksamhetsberättelsen godkändes.

5 Räkenskaperna och revisionsberättelsen upplästes. Dessa godkändes och ansvarsfrihet beviljades styrelsen.

6 I tur att avgå ur styrelsen voro K. Hägg, I. Larsson och V. Ljungberg. De två förstnämnda avsade sig sina uppdrag, vilka avsägelser godkändes. Till nya styrelseledamöter valdes nu David Ahlqvist Ljugarn, Henrik Lindqvist Hemse och R. W. Holmqvist Visby. Kvarstående i styrelsen ytterligare ett år äro E. Dalström Hemse, och B. Bergström Autsarve.

7 Från Emil Dalström förelåg slutlig avsägelse från uppdraget som vice ordförande och ledamotskap i styrelsen. Avsägelsen beviljades och i Dalströms ställe valdes Gustaf Larsson Lau.

8 Till styrelsesuppleanter utsågos Edmund Bjuresten Burs och Olof Boberg Stjärnarve.

9 Till revisorer valdes Joh. Hansson Hemse, och Allan Cedergren Burgsvik, med John Pettersson Stånga och G.W. Arwidsson Visby, som suppleanter.

10 Till förbundets ombud vid förbundsstämman 1957 valeds O. Boberg Stjärnarve.

11 Till musikledare och dirigent valdes O. Boberg med D. Ahlqvist som ersättare.

12 Beslöts att samarbete i någon lämplig form skulle erbjudas Nordergutarnas Spelmanslag.

13 Gotlands Spelmansförbund uttalar sitt varma tack till Hemse, Roma, Stenkumla, Stånga och Klintehamns kommuner för ekonomiskt stöd under 1955 och hoppas på förståelse och stöd även i fortsättningen.

14 Uttalade förbundet sitt varma tack till Lojsta Slotts Hembygdsförening för gott ekonomiskt stöd under 1955.

15 Uttalade Karl Hägg ett varmt tack till Emil Dalström och Emil Larsson för deras mångåriga, trofasta arbete i förbundet, varefter Bergström uttalade förbundets tack till de avgående styrelseledamöterna Hägg, Dalström, Larsson och Ljungberg för den tid de deltagit i förbundsstyrelsens arbete. Härefter tackade ordföranden för intresset och förklarade årsmötet avslutat.

Hemse de 22 april 1956

Bengt Bergström
Sekreterare

Justerat:
H. Lindqvist och S.A. Wighammar