Protokoll fört vid ord. sammanträde med Gotlands Spelmansförbund i Hemse folkhögskolas gymnastiksal den 27 mars 1955. Närvarande 18 medlemmar.

§ 1 Mötet öppnades av ord. ordföranden Karl Hägg, som också utsågs att leda dagens förhandlingar.

§ 2 Till årsmötets sekreterare valdes Henrik Lindqvist.

§ 3 Att justera dagens protokoll valdes Joh. Larsson och Olof Boberg

§ 4 Föregående årsmötes protokoll upplästes och godkändes.

§ 5 På grund av ord. sekreterarens sjukdom hade någon verksamhetsberättelse ej hunnit bli färdigställd, men utlovades en sådan ett kommande sammanträde, vilket godkändes.

§ 6 Revisionsberättelsen upplästes. Kassan har haft en omsättning av kr 2.946:72, med en behållning av kr 308:42, varav kr 200:- fonderats, enl beslut av föregående årsmöte. Revisionsberättelsen godkändes.

§ 7 Till revisorer valdes E. Bjuresten och Joh. Hansson med Gust. Larsson och John Pettersson som suppleanter.

§ 8 I tur avgående styrelseledamöter voro Emil Dalström och Bengt Bergström, vilka omvaldes för två år. Styrelsen för året fick därefter följande utseende: Karl Hägg Bjärges ordf, Emil Dalström Hemse vice ordf, Bengt Bergström Autsarve sekr och kassör, Nils Ljungberg Visby och Emil Larsson Hemse. Till suppleanter i styrelsen omvaldes Olof Boberg Tjängdarve, och Artur Bäckstäde Sanda.

§ 9 Till ombud vid Riksförbundets årsmöte valdes Olof Boberg med U Ödal som ersättare.

§ 10 Till orkesterns dirigent valdes Olof Boberg med Karl Hägg som ersättare.

§ 11 Att tjänstgöra som kassör under ord. kassörens sjukdom valdes H. Lindqvist.

§ 12 Ordet lämnades nu fritt. Ture Larsson Visby, framförde önskemål om spelmansförbundets medverkan vid lantbruksutställningen i Visby instundande sommar, där även gotländsk folkmusik skulle rpresenteras. Åt styrelsen gavs i uppdrag att vidare utreda detaljerna härför och förbundet antog inbjudan.

Maurits Ödahl meddelade att han av Gotl. Folkbildningsförbund fått i uppdrag att inventera spelmansbeståndet på ön samt att undersöka möjligheterna att anordna kurser i skolorna i fiolspel och folkmusik.

Spelmansförbundet skulle, där så kunde ske, medverka som lärare. Man beslöt att ställa sig till förfogande om dessa kurser kom till stånd.

§ 13 Då inga fler frågor förelågo, förklarade ordföranden årsmötet avslutat, samt tackade dirigenten och spelmän för det gångna årets arbete.

Hemse dag som ovan

Karl Hägg, ordförande
Bengt Bergström, sekreterare

Henrik Lindqvist, årsmötets sekreterare

Justerat: Olof Boberg

Gotlands spelmansförbunds styrelses redogörelse för förbundets verksamhet under 1954.

Årets verksamhet inleddes med en övning i Hemse inför en den 14/2 exekverad konsert i Stånga kyrka av orkestern, vilken den 6/3 också medverkade vid folkhögskolans elevförbunds årsmöte, den s.k. elevfesten. Den 28/3 höll förbundet sitt årsmöte, vid vilket också förekom övning med en icke fulltalig orkester. Som övningsobjekt förekom bl.a. en liten violinkonsert av H. Brodsky. Detta stycke förekom i programmen vid årets konserter. Efter årsmötet intog spelmännen med damer middag å Hemse hotell.

Efter ett par månaders paus i verksamheten samlades orkestern till övning i Hemse den 13 juni inför midsommardagens firande i Lojsta. Vid midsommarfesten den 26/6 gavs musik av både orkestern och spelmanslag. Solopolskor utfördes av Allan Cedergren och Patrik Nilsson. Efter ytterligare en paus kom orkestern åter samman för övning i Hemse den 12 och 28 sept. ty det förestod kyrkokonserter i Dalhem, Vamlingbo och Eskelhem, vilka utfördes den 10/10 resp 24/10 och 5/12. Konserten i Vamlingbo inspelades på band av herr Jonasson från Visby och senare, under ett angenämt samkväm hos folkskoll. Eklund kunde orkestermedlemmarna få lyssna till sina prestationer i kyrkan. Alla tyckte givetvis att det var roligt att få höra "sig själv" på detta sätt, även om den återgivna musiken gav åtskilligt att tänka på. Bandinspelningen överfördes sedermera på grammofonskiva, varav tre inköptes av förbundet.

I år, liksom tidigare under åren, ha olika spelmanslag varit engagerade vid festligheter och möten av skilda slag. Så har Hägg och Bäckstädarna spelat i När den 13 augusti, och vid av hemslöjdsföreningen anordnad fest vid Lövsta i Roma den 17 okt. Vidare kan på den fronten nämnas Bobergs spelmanslag, som under året framträtt för första gången och spelat på fem platser.

Under året har skrivelse utsänts till Gotlands kommuner med anhållan om bidrag för förbundets verksamhet. Fem kommuner har därvid ställt sig positiva och utlovat stöd för år 1955, nämligen Hemse, som bidragen med 300:- kr, Stenkumla, med 300:- kr, Slite, med likaledes 300:- kr, Stånga, med 150:- kr och Klintehamn slutligen, som också bidrog med 150:- kronor. Under året har också avsatts 200:- kr. till en fond för spelmansstämma 1958.

Kassan har under året haft en omslutning av 2.946:72 kr med en behållning av 308:42 kr varav i fonden för spelmansstämman kr 200:-

Antalet betalande medlemmar har varit 26 st.

Rone i maj 1955

För styrelsen i Gotlands Spelmansförbund

Bengt Bergström, sekre
Karl Hägg, ordf

 Till ett extrasammanträde