Protokoll fört vid sammanträde med Gotlands Spelmansförbund i Hemse folkhögskolas gymnastiksal den 28 mars 1954. Närvarande 21 medlemmar.

§ 1 Före mötesförhandlingarna förekom givetvis musik bl.a. ett stycke för violin och orkester av "Horace Brodsky", vilket namn sedermera visade sig vara pseudonym för David Ahlqvist.

§ 2 Ordinarie ordf. Karl Hägg öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.

§ 3 Till årsmötets ordförande och sekreterare utsågs Karl Hägg resp. Bengt Bergström.

§ 4 Till justeringsmän för dagens protokoll utsågs Emil Larsson och Henrik Lindqvist.

§ 5 Föregående årsmötes protokoll upplästes och godkändes.

§ 6 Verksamhetsberättelsen för 1953 upplästes. Av denna framgick att förbundet detta år varit i livlig verksamhet. Sålunda har förbundets orkester varit samlad för konserter på olika platser sju gånger, för repetition i Hemse fyra gånger, och vidare har olika spelmanslag ur förbundet spelat låtar vid ett 10- tal tillfällen och platser. Ur orkesterns repertoar kan nämnas "Bringsarvelåtar", ett porpurri på låtar och visor, komponerat och arrangerat av David Ahlqvist, vilket potpurri i sin helhet endast varit föremål för repetition, "Festmarsch", en ny komposition också av David Ahlqvist, "Svenska danser och låtar" av von.....(?), Festmarsch av S.P. Dalström, "Preludium" av Oskar Lindberg, "Konsert Musical" av Schubert m.fl. Vid varje tillfälle utom vid en kyrkokonsert i Lau, har orkesterns fioler också framträtt i spelmanslag med folklåtar. Ordet lämnades nu fritt. Ture Hansson (?)kritiserade spelmansförbundets nuvarande verksamhet och ville ha ett, som han uttryckte sig, verkligt spelmansförbund, som skulle spela uteslutande låtar. Spelmansförbundet i nuvarande skick skulle verka förlamande på låtspelningen. "Bilda gärna en orkesterförening vid sidan om spelmansförbundet", sade herr Hansson (?).

Ordföranden besvarade herr Hansson genom att först läsa första momentet i Spelmansförbundets stadgar och påvisade så, att förbundet icke trätt utom dess, genom att bredvid folkmusiken också spela seriös musik. Vidare sade ordf att låtarna ibland äro så svårutförda, att endast spelmän med orkesterteknik och orkesterdrill kan väl och vackert spela dem. "Vi vill fortsätta på den inslagna vägen", slutade ordf. med allmänt gillande, "och utföra musik som vi hittills har gjort".

Den upplästa verksamhetsberättelsen blev härefter godkänd.

§ 7 Revisionsberättelsen upplästes och godkändes. Kassan har under året haft en omslutning av 2. 440 kronor 83 öre med en behållning i bank av 934 kr 48 öre. Revisionsberättelsen godkändes och ansvarsfrihet beviljades styrelsen.

§ 8 Företogs val av styrelse. I tur att avgå voro Karl Hägg, Nils Ljungberg och Emil Larsson. Dessa omvaldes för två år, så att styrelsen i helhet ser ut som följer: Karl Hägg Bjärges ordf, Emil Dalström Grötlingbo vice ordf, Bengt Bergström Autsarve sekr. och kassör, Nils Ljungberg Visby och Emil Larsson Hemse. Suppleanter i styrelsen blevo Olof Boberg Tjängdarve och Artur Bäckstäde Sanda.

§ 9 Revisorer för året blevo Seth och Josef Jakobsson Stånga, med Joh. Hansson och Johan Larsson Hemse som suppleanter.

§ 10 Att representera förbundet vid Sv. Spelmäns Riksförbunds årsmöte 1954 valdes Olof Boberg med Maurits Ödal, Lau, som ersättare.

§ 11 Till 1:e dirigent valdes Olof Boberg och till 2:e dito Karl Hägg.

§ 12 Som årsmötesannonseringen ställer sig relativt dyr, beslöts att istället kalla medlemmarna med kort.

§ 13 Beslöts att avsätta 200:- kr årligen till en fond för att täcka en del av kostnaderna i samband med en spelmansstämma med uppspelning för Zornmärket 1958.

§ 14 David Ahlqvist föreslog att förbundet hos Gotlands kommuner skulle anhålla om konstant bidrag för täckande av förbundets resekostnader i samband med konserterna. Förslaget skulle vidare utredas och verkställas i höst. Herr Ahlqvist kunde också meddela att förbundet skulle av Lojsta Slotts hembygdsförening erhålla som bidrag för 1953 500:- kronor.

§ 15 Ett folkdanslag hade bildats i När med deltagande från När och Lau. Intresset var stort. För spelandet svarade Ödal, som föreslog att laget skulle göra en uppvisning vid midsommarfesten i Lojsta.

§ 16 Slutligen framförde ordföranden ett tack till förbundets medlemmar för visat intresse under 1953. Ordf. framförde också ett tack till rektor Ansén vid folkhögskolan för dennes intresse och visade välvilja för spelmansförbundet.

§ 17 Som intet mera förelåg för behandling förklarade ordf. 1954 års årmöte slut och uttalade en förhoppning om ett nytt framgångsrikt år för Gotlands Spelmansförbund.

§ 18 Efter årsmötet samlades medlemmarna med en del fruar och fästmör till en till hälften subventionerad middag på Hemse hotell. Denna var mycket trevlig och stämningen förhöjdes med musik, låtar, utförd av olika spelmanslag och solister. Flera tal hölls, bl.a. av Emil Dalström, som bl.a. sade sig icke hysa någon oro för spelmansförbundets framtid.

Hemse dag som ovan

Karl Hägg
ordf
Bengt Bergström
sekr

Justerat

Emil Larsson, Henrik Lindqvist