Protokoll fört vid årsmöte med Gotlands Spelmansförbund i Hemse folkhögskolas gymnastiksal den 29 mars 1953. Närvarande 22 medlemmar.

§ 1 Årsmötet började med orkestermusik, repetition för en konsert i Öja den 6 april 1953. Orkestern leddes av Olof Boberg och vid pianot viakarierade med den äran David Ahlqvist för Johan Larsson, som hade förhinder.

§ 2 Ordinarie ordf. Karl Hägg öppnade årsmötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 3 Till årsmötets ordförande och sekreterare utsågs Karl Hägg resp Bengt Bergström.

§ 4 Till justeringsmän valdes Emil Larsson och Henrik Lindqvist, båda från Hemse

§ 5 Föregående årsmötes protokoll upplästes och godkändes.

§ 6 Verksamhetsberättelsen för 1952 upplästes. Av denna framgick att spelmansförbundets orkester varit samlad fem gånger, varav tre gånger för konsert, näml. vid Folkhögskolans elevförbunds elevfest i Hemse, vid firandet av Svenska Flaggans dag i Hemse samt vid S.L.U s sommarting i Vall. Spelmanslag ur förbundet har varit i flitig verksamhet. Vid ett tjugotal olika tillfällen har spelmanslag inbjudits medverka vid fester och sammankomster till glädje för publiken och inte minst för de deltagande spelmännen. Slutligen har en blåsseptett från Stånga medverkat vid liknande högtidligheter. Av detta att dömma är intresset för folkmusiken alltjämt stort på vår ö.

Medlemsantalet var 29 betalande medlemmar.

Kassan har haft en omslutning av 1. 879:99 kronor med en behållning av 1.149:94 kronor. Den upplästa verksamhetsberättelsen godkändes.

§ 7 Revisionsberättelsen upplästes och godkändes. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen.

§ 8 Företogs val av styrelse. I tur att avgå voro Emil Dalström och Bengt Bergström. Dessa omvaldes för 2 år, så att styrelsen i helhet nu ser ut som följer. Karl Hägg Bjärges ordf, Emil Dalström Grötlingbo, vice ordf, Bengt Bergström Auksarve, sekr och kassör, Nils Ljungberg Visby samt Arvid Larsson Hemse. Till suppleanter i styrelsen omvaldes Olof Boberg Tjängdarve och Artur Bäckstäde Sanda.

§ 9 Till revisorer utsågs Johannes Hansson Hemse och Johan Larsson Hemse, med Seth och Josef Jakobsson Stånga som suppleanter.

§ 10 Att förutom ordf. representera förbundet vid Sveriges Spelmäns Riksstyrelses årsmöte utsågs Olof Boberg.

§ 11 Emil Dalström hade av hälsoskäl undanbett sig återval som dirigent för förbundets orkester. I hans ställe valdes nu som 1:e dirigent Olof Boberg och som 2:e dirigent Karl Hägg.

§ 12 Som Gotlands Spelmansförbunds förste hedersdirigent valdes med acklamation folkskolläraren Emil Dalström Grötlingbo.

§ 13 Det beslöts att nästa års årsmöte skulle annonseras som hittills i alla tre gotlandstidningarna med liten annons.

§ 14 Frågan om förtjänstplakett för arbete inom förbundet diskuterades. Styrelsen fick i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder.

§ 15 Frågan om inspelning på magnetofon av gotlandsmusik diskuterades även i år. Herr Ahlqvist fann förslaget gott och saken skulle vid tillfälle ordnas.

§ 16 Vid årsmötet 1952 hade förslag från Lojsta Slotts hembygdsförening inkommit att fira 30- års minnet av den första spelmansstämman vid Lojsta Slotts midsommarfest med spelmansstämma midsommardagen 1953 och därvid inbjuda även spelmän från fastlandet att deltaga. Ev. skulle även uppspelning för bronsmärket samtidigt anordnas. Styrelsen fick då i uppdrag att undersöka möjligheterna.

För att få bredare underlag för diskussionerna hade nu ordföranden i Lojsta Slotts hembygdsförening kyrkoherde Hamrén, och ordföranden i Gotlands Hembygdsförbund, konstnär Ahlqvist, inbjudits. Styrelsen för spelmansförbundet hade funnit att uppspelning för brons märket skulle ställa sig för kostsam. Kyrkoherde Hamrén önskade dock att en spelmansstämma utan sådan uppspelning skulle anordnas. Då detta också var herr Ahlqvists och spelmansförbundets önskan beslöts, att en spelmansstämma med gotlandsspelmännen och spelmän från fastlandet från de spelmansförbund, dit gotlänningar varit inbjudna skulle anordnas midsommaren 1953. Uppspelning skulle förekomma midsommarfton i Hemse och midsommardagen vid Lojsta Slott. De gästande spelmännen skulle enligt , löfte av folkhögskolans föreståndare, rektor Ansén, få mat och logi på skolan för självkostnadspris. Till kommitte för arrangemangen utsågs styrelsen med suppleanter.

§ 17 Till sist uttalade ordf. spelmansförbundets tack till Emil Dalström för dennes 20-åriga dirigentskap och verksamhet som arrangör i spelmansförbundet. Enbart av kärlek till musiken har han ägnat hela sitt liv åt den, och det var av tacksamhet därför, som förbundet i dag utnämnt honom till sin hederdirigent.

Samtidigt uttalades förbundets väkommen till Olof Boberg och en förhoppning att han skulle trivas på sin post; att orkestern trivs med honom är inte att ta fel på.

Vidare uttalade ordf. förbundets tack till kyrkoherde Hamrén, som representant för Lojsta Slotts hembygdsförening, för det välvilliga bidrag som spelmansförbundet fått mottaga av föreningen.

Slutligen tackade ordf. medlemmarna för intresset under det gångna året, och hoppades allt gott för det nya. Han uppmanade de unga att mera spela den rena folkmusiken, särskilt polskorna och utlovade sitt bistånd i denna svåra konst.

Före förhandlingarna dracks ett härligt kaffe med utmärkt bröd i folkhögskolans matsal, som husmor, fr. Mårtensson, stod för.

Efter förhandlingarna satte man sig vid sina notställ igen, och sedan Boberg tackat för det förtroende som visats honom, avslipades ytterligare konsertprogrammet för Öja.

Efter några låtar spelade i spelmanslag skildes man efter en trevlig dag av gemytlig samvaro.

Rone dag som ovan

 

Bengt Bergstörm

sekr

Karl Hägg

ordf

Justeras:

 

Emil Larsson

 

Henrik Lindqvist