Protokoll fört vid årsmöte med Gotlands Spelmansförbund i Hemse folkhögskola den 20 april 1952

 1. Efter en timmes samspelning under Olof Bobergs ledning med Emil Dalström vid orgeln hälsade ordinarie ordföranden Karl Hägg de närvarande välkomna.
 2. Till ordförande för dagen valdes Karl Hägg och till sekreterare Bengt Bergström.
 3. Till justeringsmän valdes Wilhelm Rumin och Emil Larsson Hemse.
 4. Upplästes föregående årsmötesprotokoll, vilket godkändes.
 5. Upplästes verksamhetsberättelsen för 1951, vilken hade följande lydelse:

  1951 blev ett synnerligen rikt och livaktigt år, glädjande nog. Redan den 28 januari inleddes musikhögtiderna med en konsert i Garda bygdegård under Dalströms ledning på anmodan av Garda hembygdsförening. Konserten blev mycket, mycket uppskattad av det dryga 150-talet åhörare, som infunnit sig.

  Givetvis föregicks konserten av 1 1/2 timmes övning. Efter denna lyckade start för året, tändes gnistan hos spelmännen, vilket kom till uttryck på elevfesten i Hemse 24 februari då förbundet, enligt gammal tradition, gav konsert. Större delen av orkestern gav kyrkokonsert i Grötlingbo den 4 mars.

  Sedan kom det ena engagemanget efter det andra, då olika spelmanslag medverkade under sommaren vid hembygdsfester och dylikt, för vilket redogöres här nedan.

  Den 22 april hölls årsmöte i Hemse (folkhögskolan). Ett 15-tal medlemmar var närvarande. Självklart blev det också musik, bl.a. framfördes ett par nya låtar, en polska av Karl Hägg och en dito av Erik Bäckstäde. Vid svenska Flaggans Dag i Hemse spelade ett spelmanslag på 5 man under Karl Häggs ledning. Orkestern var naturligtvis som så många gånger förr anmodad att konsertera, men på grund av olika omständigheter gick det ej att ordna denna gång. De medverkande spelmännen voro Artur och Erik Bäckstäde, Arvid Lerman, Bengt Bergström och Karl Hägg. Programmet rönte livligt bifall.

  Sedan ha vi då den traditionella midsommardagen på Lojsta Slott, vilken dag i varje fall är de gotländska spelmännens stora dag. Dit söka sig också musikvänner år efter år, och publiken uppgick till omkring 2.000 personer. Vi spelmän få aldrig glömma att midsommardagen på Lojsta är för oss en spelmansstämma varje gång, då vi ska bjuda den intresserade publiken på äkta folkmusik med syfte att lära gamla och framför allt unga att älska och värdesätta den rika kulturskatten, som Gotlands folklåtar utgör.

  Givetvis är det mycket tacknämligt om ännu någon ny låt kom fram. På grund av vår avhållne Dalströms ohälsa kunde det inte heller denna gång bli orkester, utan musiken framfördes av spelmanslag, duett och solo. Ledare var Karl Hägg. Spelmanshumöret var det bästa och allting gick bra, åtminstone tycktes det så på publiken, vilken genom spontana applåder gav sitt bifall tillkänna. Roligt för ett spelmanshjärta att få gensvar. Deltagande spelmän: Artur och Erik Bäckstäde, Gustaf Larsson, Mauritz Ödahl, Erik Melander, Emil Larsson, Bengt Bergström, Erik Eklund, Karl Hägg samt Johan Larsson, orgel, inalles 10 stycken.

  Den 22 juli medverkade följande spelmän med musik vid en spelmansfest i Sandviken, Östergarn: Emil Larsson ledare, Bengt Bergström, Maurits Ödal och Johan Larsson orgel.

  Sedan kom sommarens största engagemang! S.L.U.- distriktet höll sitt stora sommarting i Levide äng i Etelhem den 29 juli. På anmodan hade Gotl. Spelmansförbund lovat ge en friluftskonsert, alltså hela orkestern vilket också skedde. Emellertid såg det ganska mörkt ut kvällen före, då vår dirigent Dalström meddelade att han trots bästa vilja inte orkade komma med och leda oss som vanligt.

  Ja, ett löfte är ett löfte som måste hållas, vi fick väl i alla fall försöka göra vårt bästa. Ingen visste om detta mer än jag. Spelmännen samlades på utsatt tid i Etelhems kommunalhus. Alla undrade "Kommer inte Dalström?" "Nej han kommer inte", sa jag. Alla såg undrande och pessimistiska ut. Hur skulle det då gå? Under övningen gick det i alla fall bra och pessimismen försvann mer och mer, och förbundsorkestern uppförde sedan sitt stora musikprogram, vilket livligt uppskattades av den till flera tusen personer uppgående publiken. Vi blevo också anmodade att återkomma. Orkesten utgjordes för dagen av 18 man. Blåsarna medverkade förnämligt i psalmerna under friluftsgudstjänsten.

  Den 5 augusti spelade ett lag i När vid en S.L.U.- fest, Emil Larsson, U. Ödahl, Sven Nilsson och Edvild Ullander och den 12 aug spelade i Havdhem Emil Larsson, Bengt Bergström, Maurits Ödahl, Sven Nilsson, Gösta Mårtensson, Edvin Andersson och Hugo Johansson från Havdhem, icke med i förbundet. Han är en duktig spelman av gamla sorten, enligt Sven Nilsson. I Rone den 19 augusti vid en hembygdsfest spelade Karl Hägg ledare, Bengt Bergström, Artur och Erik Bäckstäde, Emil Larsson, Axel Johansson. En mycket trevlig dag, då vår uppdragsgivare och värd med fruga visade prov på utsökt gästvänlighet, som vi varmt uppskattade. Samma dag spelade ett spelmanslag under Maurits Ödahls ledning i Bro på en L.U.F.- sommarfest. Spelmännen: Ödahl, Albrekt Lindegren, Sven Nilsson och Hugo Johansson Havdhem.

  Gotlands Hembygdsförbund hade anordnat hembygdskurs i Ljugarn 22-23 september. Lördagen den 22 hölls offentlig hembygdsfest i turistpaviljongen, som var fylld till sista plats. På anmodan av hembygdsförbundets ordförande David Ahlqvist framförde ett spelmanslag under Karl Häggs ledning ett mycket uppskattat musikprogram.

  Spelmännen var i yppersta form och publiken begeistrad. Deltagande spelmän: Karl Hägg, Artur Bäckstäde, Gustaf Larsson, Bengt Bergström 1:a fiol, Emil Larsson, Axel Johansson och Patrik Melander 2:a fiol.

  Den 17 november spelade ett spelmanslag under Emil Dalström i Grötlingbo i bygdegården. Deltagande spelmän: Emil Dalström, Gustaf Larsson, Maurits Ödal, Sven Nilsson, Bengt Bergström, Gösta Mårtensson, Emil Larsson, Einar Andersson och Johan Larsson.

  Den 25 november höll Gotlands Hembygdsförening årsmöte i bygdegården i Öja. På anmodan av dess ordförande medverkade Karl Häggs kvartett, orkester och Erik Bäckstäde, Axel Johansson och Karl Hägg med ett musikprogram, varvid i bland annat en gånglåt av David Ahlqvist, som framfördes för första gången, flerstämmigt. Publiken var fulltalig och tacksam. En trevlig och lyckad dag. Slutligen spelade Artur Bäckstäde, Albrekt Lindegren och Karl Hägg med fru Bergström Sanda vid orgeln i Hejde bygdegård den 20 december vid en avskeds fest för Hejde gamla kommun.

  Som synes har verksamheten varit synnerligen livlig och omfattande. Det är ju enbart glädjande, glädjande även ur den synpunkten att folk tycks få mer och mer intresse för vår härliga folkmusik, och det är just det vi arbetar för. Vår kära uppgift är ju att bevara och odla folkmusiken, väcka kärlek till den så att den bevaras till efterkommande släkten.

  Något styrelsesammanträde har inte hållits, utan de olika ärendena ha klarats telefonledes. Inbjudan till någon spelmansstämma har inte hörts av under 1951. Enligt vad jag läst i "Slöjd och Tenn" har heller ingen större spelmansstämma ägt rum på fastlandet.

  Kassan har haft en omslutning av 1. 430:93 kronor och årets saldo utgjorde 930:93 kronor.

  För Gotlands Spelmansförbunds styrelse: Karl Hägg ordförande.

  Den upplästa årsberättelsen godkändes.
 6. Revisionsberättelsen upplästes och godkändes. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen.
 7. Till styrelsemedlemmar valdes: Karl Hägg ordf (omval), Emil Larsson Hemse, efter Svante Pettersson Lärbro, Nils Ljungberg Visby, efter Henry Engström Visby, samt kvarstående ytterligare ett år Emil Dalström vice ordf och Bengt Bergström sekr och kassör.
 8. Till styrelsesuppleanter valdes Olof Boberg och Artur Bäckstäde.
 9. Revisorer: Johannes Hansson och John Larsson båda i Hemse, med Seth och Josef Jakobsson Stånga, som suppleanter.
 10. Att representera förbundet vid Sveriges Spelmäns Riksstyrelses årsmöte valdes Maurits Ödal Lau.
 11. Till förste förbundsdirigent valdes Emil Dalström och till andre dito Olof Boberg.
 12. Förbundet beslöt vidtala David Ahlqvist att inspela gotländsk folkmusik på hembygdsförbundet tillhörig magnetofon.
 13. Beslöt förbundet uppdraga åt styrelsen att undersöka att anordna spelmansstämma med uppspelning för Bronsmärket på Gotland midsommaren 1953.
 14. Beslöts överlämna åt styrelsen att inrätta förtjänstmedalj för arbete inom förbundet.
 15. Beslöts försöka återupprätta samarbete med spelmännen på norra Gotland. Aktiva inom förbundet är nu endast spelmän från södra och mellersta Gotland.
 16. Ordföranden tackade å förbundets vägnar folkskollärare W. Kupper, som nu står i begrepp att lämna Gotland, för dennes 26- åriga, hängivna samarbete och medlemskap i Gotlands Spelmansförbund och dess föregångare, och överlämnade därvid en graverad tennvas med ett fång vårblommor.
 17. Ordf utbragte ett kraftigt besvarat leve för Gotlands Spelmansförbund och folkmusiken, varefter till sist några låtar spelades i spelmanslag.

  Ett härligt kaffebord avnjöts före förhandlingarna

  Hemse dag som ovan

  Bengt Bergström
  sekreterare
  Karl Hägg
  ordförande

Justerat: Artur Bäckstäde, Arvid Larsson