Protokoll fört vid årsmöte med Gotlands Spelmansförbund i Hemse folkhögskola den 22 april 1951.

 

§ 1 Årsmötet inleddes med ett par musikstycken, spelade av medlemmarna.

§ 2 Ordf. Karl Hägg hälsade välkommen och utsågs att leda dagens förhandlingar.

§ 3 Till sekreterare för dagen utsågs undertecknad Lindström.

§ 4 Att justera protokoll valdes Seth och Josef Jakobsson båda Stånga

§ 5 Föregående årsmötesprotokoll upplästes och godkändes.

§ 6 Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes. Av denna framgick, att förbundet medverkat vid åtskilliga tillfällen. En spelmansträff hade ägt rum i Visby den 19/2; vid elevfesten på folkhögskolan medverkade ett 15-tal; vid midsommarfirandet å Lojsta slott deltog förbundet, och vidare spelades ett konsertprogram i Hemse den 26 nov. Spelmanslag har dessutom medverkat litet varstädes under året, bl.a. i Vamlingbo. Inbjudan till spelmansstämma hade kommit från tre platser. I Stöde, Medelpad, deltog 5 medlemmar jämte fanj. Hult.

§ 7 Revisionsberättelsen upplästes, och i enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning. Av kassaboken framgick, att behållningen, som vid räkenskapsårets början var 764:28, vid dess slut var 795:48.

§ 8 E. Dalström framförde sitt varma tack för den uppvaktning han blivit föremål för på sin 60- årsdag. Han uttalade också sina välgångsönskningar för förbundet.

§ 9 Företogs val av två medlemmar i styrelsen. E. Dalström Grötlingbo omvaldes, W. Kupper Hemse hade undanbett sig återval, enär han under 2-årsperioden ev. kommer att bosätta sig på annan ort. I hans ställe valdes folkskoll. Bengt Bergström Rone. Det ansågs, att även en styrelsesuppleant borde finnas, och Emil Larsson Hemse valdes för två år.

§ 10 Revisorer blevo John Larsson och Johannes Hansson båda i Hemse, med Seth Jakobsson Stånga, såsom ersättare.

§ 11 Till förbundets representant vid Sveriges Spelmäns Riksstyrelses årsmöte omvaldes Svante Pettersson Lärbro.

§ 12 Såsom dirigent omvaldes Emil Dalström Grötlingbo, med K. Lindström såsom ersättare.

§ 13 Beslutades att nästa årsmöte, som möjligen förlägges till Visby, utlyses och annonseras liksom detta årsmöte.

§ 14 Angående reseersättning för privatbilar uttalades det önskemålet, att medlemmarna försöker ordna sina resor på billigast möjliga sätt.

§ 15 En avsägelse från Svante Pettersson återremitterades till styrelsen, som befullmäktigades vidtaga de åtgärder, som kunde anses böra företagas.

§ 16 Till folkskoll. W. Kupper uttalades ett varmt tack för allt det oegennyttiga arbete han gjort för förbundet. Det blev dock intet slutligt tack, då vi hoppas ha Kupper närvarande vid nästa årsmöte.

§ 17 Spelmännen kunde inte längre ha sina instrument vilande, utan förrän det gemensamma kaffet intogs, spelades några musikstycken.

Dag som ovan
Karl Lindström

Karl Hägg
Ordf.

Justerat:
Seth Jakobsson
Gustaf Jakobsson