Protokoll fört vid årsmöte med Gotlands Spelmansförbund å Arbetarföreningens lokal i Visby lörd. den 19 febr. 1950.

1 Årsmötet inleddes med att de närvarande spelmännen under Emil Dalströms ledning spelade ett par musiknummer.

2 Ordföranden hälsade medlemmarna välkomna.

3 Att leda dagens förhandlingar utsågs ordf. Karl Hägg.

4 Till justeringsmän valdes Arne Ekedahl Ekeby och Helge Friberg Lärbro.

5 Föregående årsmötesprotokoll upplästes och godkändes.

6 Ordf. föredrogo verksamhetsberättelsen för det gånga året och godkändes densamma. Av denna framgick, att arbetet inom förbundet på grund av dirigenten Emil Dalströms bristande hälsa varit i stort sett nedlagt, men hade förbundets spelmän dock medverkat vid midsommarfesten i Lojsta.

7 Upplästes räkenskaps och revisionsberättelserna och beviljades styrelsens ansvarsfrihet. Kassaomslutningen hade under det gångna räkenskapsåret uppgått till kronor 946:98 och redovisades en behållning av kronor 764:28.

8 De i tur avgående styrelseledamöterna Karl Hägg Vänge, Georg Engström Visby och Svante Pettersson Lärbro omvaldes.

9 Till revisorer omvaldes Emil Larsson och W. Rumin Hemse.

10 Till revissorsuppleant utsågs John Larsson Hemse

11 Till dirigent för spelmansförbundet omvaldes Emil Dahlström Grötlingbo med Svante Pettersson Lärbro som ersättare.

12 Att representera förbundet vid Sveriges Spelmäns Riksstyrelses årsstämma utsågs Svante Pettersson.

13 Framkom förslag om att konstnären David Ahlqvist skulle utses till hedersledamot av förbundet och godkändes detta.

14 Georg Engströms förfrågan, huruvida förbundet blivit konsulterat rörande en motion i landstingets förvaltningsutskott om tillsättandet av en musikkonsulent på Gotland besvarades nekande.

15 Från artist Thure Carlsson framkom förslag, att dräktfrågan skulle tas upp till diskussion men bordlades även det för behandling under den gemensamma middagen på Gutekällaren efter årsmötets slut.

16 Beslöts att förbundet årligen skall fira en högtidsdag. Lämpligen förlagd på hösten.

17 Årsmötet avslutades med att konstnären David Ahlqvist på ett humoristiskt och fängslande sätt kåserade om olika slags människor han mött.

 

Lärbro som ovan
Svante Pettersson sekr.

Justerat
Arne Ekedahl
Helge Friberg