Protokoll fört vid årsmöte med "Gotlands Spelmansförbund" i kommunalhuset Etelhem den 13 februari 1949.

1 Årsmötet började kl. 4 e.m. och öppnades av ordf. i Spelmansförbundet Emil Dalström som hälsade alla hjärtligt välkomna.

2 Till att leda förhandlingarna utsågs E. Dalström, till sekreterare Karl Hägg.

3 Till justeringsmän valdes Karl Lindström Etelhem och Emil Larsson Hemse.

4 Föregånde årmötes protokoll upplästes o godkändes.

5 Årsberättelsen föredrogs och godkändes. Av denna framgick att spelåret 1948 varit synnerligen händelserikt. Först då elevfesten i Hemse Folkhögskola den 21 februari, då orkestern gav en konsert, som så många gånger tidigare. Samma dag höll förbundet årsmöte i folkskolan i Hemse. Den 12 juni medverkade förbundets stora orkester under E. Dalströms ledning vid S.L.S;s riksting i Visby och gav en stor konsert i I 18:s exercishus för en publik på 1500 personer.

Kulmen nåddes i varje fall i midsommarhelgen. Gotlands Spelmansförbund o "Lojsta Slotts" hembygdsförening firade då 40 årsminnet av den stora spelmanstävlingen i Visby 1908. Ett 30-tal spelmän från fastlandet hade inbjudits och det blev en riktig spelmansstämma. Från "Västerbotten i norr till Halland" i söder hade spelmän anlänt.

Spelmansstämman öppnades midsommarafton i läroverkets aula i Visby under högtidliga former. H.H. biskop G. Hultgren öppnade stämman, och Emil Dalström berättade i ett trevligt anförande om spelmanstävlingen 1908, i vilken han själv jämte hans fader S.P. Dalström deltagit. Sedan blev det mycken musik, både spelmanslag och orkester, allt under Dalströms ledning. Denna högtid i aulan radierades, och för att sköta om detta hade redakt. Mats Arnberg radiotjänst Stockholm infunnit sig.

På kvällen ägde uppspelningen rum i "Åsbergska Hagen" inför en ganska talrik o intresserad publik där fastlänningarna i sina vackra bygdedräkter gjorde ett starkt intryck. Midsommardagen på "Lojsta Slott" blev i alla fall den verkligt stora o strålande folk o hembygdsfesten, dit även 3000 besökare infunnit sig.

De trevliga fastlandsspelmännen imponerade oerhört, och tillsammans med gotlänningarna utgjorde spelmännens antal omkring 60 st. vilka alla deltog i musiken med liv o lust.

En oerhört högtidlig stämning blev det när alla spelmän på en gång satte stråkarna i gång under Emil Dalströms eleganta ledning. Att det blev en verklig jättesuccé säger sig självt.

Alla spelmän och även alla besökare, komma nog alltid att minnas denna midsommarfest 1948 som en av de största o vackraste de varit med om på Lojsta. Därmed var det också slut med arrangemangen för detta år, vilket säkert blir det minnesrikaste i spelmansförbundets historia hittills.

Gick sommarhalvåret 1948 i musikens o glädjens tecken blev det däremot molltoner i slutet av året. Plötsligt och oväntat kom budet om Nils Dalströms hastiga bortgång. Det väckte givetvis djup förstämning i kamratkretsen, och förtog spellusten hos förbundets medlemmar i lång tid framåt.

Studeranden Nils Dalström som var son till folkskoll. Emil Dalström var extremt intresserad av musik, och spelade flera år 2 dra violin i förbundsorkestern.

Ett hårt slag för familjen Dalström, och en stor förlust för spelmansförbundet. Med tacksamhet skall hans ljusa vackra minne alltid bevaras inom "Gotlands Spelmansförbund".

6 Därefter föredrogs revisionsberättelsen, vilken godkändes, och ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Kassabehållningen till 1949 utgjorde kr 633,47.

7 Val av styrelse: I tur att avgå voro Emil Dalström och V. Kupper. Båda omvaldes för 2 år. Emil Dalström som varit ordf. alltsedan spelmansförbundet bildades 1933 alltså i 15 år, anhöll om befrielse från ordförandeplatsen vilket årsmötet beviljade. Till ordf. efter Dalström valde årsmötet Karl Hägg Vänge, som förut varit sekreterare.

Styrelsen består sålunda av följande personer: Karl Hägg Vänge ordf, Emil Dalström Grötlingbo vice ordf, Svante Pettersson Lärbro sekreterare, V. Kupper Hemse kassör samt Henry Engström Visby.

8 Till revisorer omvaldes Emil Larsson Hemse och Vilhelm Rumin Hemse.

9 Till revissorsuppleant omvaldes John Larsson Hemse.

10 Till 1 st dirigent omvaldes Emil Dalström Grötlingbo och till 2 dre d:o Svante Pettersson Lärbro.

11 Övriga ärenden: Årsmötet beslöt att årsavgiften skall höjas från 1 kr. till 3 kr. Vidare beslöts att protokollsutdrag av paragraf 7 (styrelsevalet) skall tillställas R.V.U.

12 En anhållan av Jan Martin Johansson "Sörmlands Spelmansförbund" att få bli medlem i "Gotlands Spelmansförbund" bifölls av årsmötet. Vidare föredrog ordf. en tackskrivelse från riksspelman J. E. Öst som tackade för inbjudan till spelmansstämman i Visby, men beklagade att han inte kunde komma. Han sände i alla fall från sig och sin fru de varmaste spelmanshälsningar till Gotlands Spelmansförbund.

13 Till sist uttalade ordf. ett hjärtligt tack till "Lojsta Slotts" hembygdsförening för den stora ekonomiska hjälpen vid spelmansjubiléet 1948. Utan "Lojsta Slott" som garant hade inte spelmansförbundet kunnat eller vågat arrangera en sådan spelmansstämma. "Lojsta Slotts" Hembygdsförening är ju som en moder för spelmansförbundet och är dess säkra stöd i alla väder.

Vidare tackade ordf. spelmännen för hängivet och kärleksfullt arbete i folkmusikens tjänst under det gångna året, samt önskade förbundet en ljus framtid.

14 Därefter förklarade ordf. årsmötet avslutat.

Etelhem den 13 februari 1949:

Karl Hägg sekreterare
Ordf

Justerat K. Lindström, Emil Larsson