Protokoll fört vid årsmötet med "Gotlands Spelmansförbund" i Hemse den 21 februari 1948.

 

1 Årsmötet började kl. 2. e.m. och hölls som vanligt i folkskolan . Ordf. i spelmansförbundet E. Dalström öppnade årsmötet och hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna.

2 Till att leda dagens förhandlingar utsågs Emil Dalström.

3 Till justeringsmän valdes: Johannes Hansson Etelhem och Seth Jakobsson Ljugarn.

4 Föregående årsmötes protokoll upplästes och godkändes. Därefter redogjorde ordf. för verksamheten under år 1947.

Upptakten blev i Vänge den 12 januari då orkestern (24 man) under Dalströms ledning medverkade med en ståtlig och mycket uppskattad konsert vid invigningen av Vänge nya bygdegård.

Denna konsert gjorde invigningsfesten till en verkligt vacker o minnesrik högtid.

I februari hölls årsmöte i Hemse och då liksom tidigare år spelade förbundet på folkhögskolans elevfest. Den 2-3 maj firade folkskolan på Gotland 100-års jubileum i Visby, och vid en festmiddag i stadshotellets festvåning medverkade följande medlemmar av förbundet: Emil Dalström, Karl Hägg, Erik Esklund, V. Kupper och Svante Pettersson med mycken musik. Sedan kom då flaggans dag i Hemse den 6 juni då spelmansförbundet gav en konsert. Vidare enl. traditionen midsommardagen på "Lojsta Slott" då spelmännen alltid uppträda. Så blev det paus till okt. närmare bestämt den 12, då förbundet med en lyckad konsert medverkade vid ett stort möte i Godtemplarlokalen i Klintehamn. Arrangör å värd var folkpartiet på Gotland. Litet senare den 16 november gav spelmansförbundet den sedvanliga välgörenhetskonserten i Hemse. Publiken var talrik och tacksam som alltid i Hemse och behållningen som gick till Europahjälpen blev mycket god.

I Hemse firades senare luciafest, då även en avdelning ur förbundet biträdde med musik.

Ja, som synes ett livligt å framgångsrikt år till glädje för spelmansförbundet och dess ledare.

5 Revisionsberättelsen upplästes och godkändes och ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Kassaomslutningen hade varit kr. 1.416,83.

Kassabehållningen till 1948 utgjorde kr. 522, 68 "Lojsta Slotts Hembygdsförening" hade någon gång i januari som gåva till spelmansförbundet överlämnat 300 kr. Ett mycket uppskattat och tacksamt mottaget stöd åt förbundets ideella verksamhet.

6 Därefter förrättades val av styrelse. I tur att avgå voro Sem Andersson, Henry Engström och Karl Hägg. Karl Hägg o Henry Engström omvaldes, medan däremot som ny ledamot valdes Svante Pettersson Lärbro i stället för Sem Andersson. Kvarstående ledamöter: Emil Dalström å W. Kupper. Styrelsen består sålunda av: Emil Dalström ordf, Karl Hägg sekreterare, W. Kupper kassör, som övriga: Svante Pettersson och Henry Engström.

7 Till revisorer omvaldes Emil Larsson å Vilhelm Rumin Hemse. Till revisorssuppleant omvaldes John Larsson Hemse.

8 Till musikledare omvaldes självfallet Emil Dalström.

9 Därefter vidtog en stunds diskussion angående verksamheten under innevarande år bl.a. den beslutade spelmansstämman i Visby och Lojsta i midsommar. Ett sammanträde hade hållits i december i Visby (Vandrarhemmet) under samverkan av först o främst intendent Beer, David Ahlqvist, Ture Karlsson mfl. I detta sammanträde deltog från spelmansförbundet: Dahlström, Hägg o Svante Pettersson. Som representant för Lojsta Slott deltog ordf. kyrkoherde Olov Hamrén. Som arrangörer för denna spelmansstämma skulle stå: Gotlands Spelmansförbund, Lojsta Slotts Hembygdsförening och Gotlands Turisförening. Sedan Dalström i stora drag redogjort för programmet till denna stämma samt de ekonomiska utsikterna, beslöt årsmötet uppdraga åt styrelsen att ordna program och finanser för den kommande spelmansstämman.

10 Därefter var det just inget mer att diskutera. Ordf. uttalade ett hjärtligt och kamratligt tack till alla som med aldrig svikande inlevelse o spelglädje bidrar till att vår härliga folkmusik bevaras och odlas med sådan kärlek. Att spelmännen hängivet och med tacksamhet ser upp till sin avhållne ledare säger sig självt.

Hemse dato som ovan

Emil Dalström Karl Hägg
ordf. sekreterare

Justerat:
Karl Lindström
Emil Larsson