Protokoll fört vid Gotlands Spelmansförbunds årsmöte i Hemse den 1 mars 1947

1 Årsmötet som hölls i folkskolan kl. 1/2 3 e.m. öppnades av ordf. i förbundet Emil Dalström, som hälsade de närvarande välkomna och uttryckte sin glädje över att så många spelmän, trots snö och yrväder infunnit sig.

2 Att leda dagens förhandlingar utsågs Emil Dalström.

3 Till justeringsmän valdes Johannes Hansson Etelhem och Seth Jakobsson Ljugarn.

4 Protokoll från föregående årsmöte upplästes och godkändes. Därefter föredrog ordf. årsberättelsen för det gångna året. Av den framgick att verksamheten under 1946 kunde betecknas som ganska livlig och omfattande.

Först då den traditionella elevfesten i Hemse i februari, då förbundets orkester i regel ger en konsert i Folkhögksolans gymnastiksal. Den 5 maj blev en strålande dag för "Gotlands Spelmansförbund". Gotlands Körförbund firade då sitt 20-års jubileum i Hemse och hade genom musikdirektör Siedberg i Visby inbjudit spelmansförbundet att medverka i en konsert i gymnastiksalen. Detta accepterades givetvis med nöje, och det blev en stor framgång för orkester och dirigent. Spelmansförbundet inledde första avdelningen med "Preludium" av Oskar Lindberg samt Emil Dalströms gotländska svit "Uti vår hage". Allt mottogs med stort bifall. Andra avdelningen svarade "Körförbundet" för ensamt, och sista avdelningen på programmet kulminerade i Alfvéns "Land Du Välsignade" för kör och orkester. Som sista nummer spelade orkestern den pampiga gotländska paradmarschen.

Musikdirektör Siedberg var mycket imponerad av orkesterns prestationer, och "Körförbundets" ordf. herr Alex Stengård tackade i hjärtliga ordalag dirigenten E. Dalström för spelmansförbundets vackra insats i dagens stora jubileumskonsert och för spelmansförbundets gagnande verksamhet i övrigt, varjämte herr Stengård till Emil Dalström överlämnade en ståtlig blomsterbukett.

På Svenska flaggans dag den 6 juni medverkade som vanligt spelmansförbundet med en konsertavdelning.

Så kom då midsommardagen på "Lojsta Slott". Spelmansförbundet hade beslutat att denna gång ej uppträda i orkesterform, utan hembygdsföreningen hade i stället anordnat en s.k. spelmansstämma varvid olika spelmän uppträdde både med solo och duettspel. "Lojsta Slotts" hembygdsförenings nya spelmansmärke jämte diplom utdelades till en hel del spelmän. Guldmärket för lång och gagnande tjänst inom Gotlands folkmusikliv tilldelades Emil Dalström, Edvard Johansson Bäckstäde Sanda samt Hugo Larsson Tingstäde. Detta märke tilldelades även den store gutasonen kantor August Fredin Loftahammar.

Den 29-30 juni firade "Dalarnas" spelmansförbund 40-års minnet av den första spelmansstämman i Sverige. Den hölls vid "Gesunda" berget i Dalarna år 1906, och initiativtagare var den store konstnären och dalasonen Anders Zorn.

Till detta jubileum, som med ett ståtligt och omväxlande program firades i "Mora" hade två representanter från varje spelmansförbund i Sverige inbjudits. Gotlands Spelmansförbund representerades av Emil Dalström och Karl Hägg. Även Svante Pettersson från Lärbro var närvarande, och denna gotlandstrio fick då bjuda på litet pärlor ur den gotländska folkmusikskatten. Denna spelmansfärd till Mora blev givetvis för gotlänningarna en stor upplevelse. En vecka därefter den 5-7 juli hade "Svenska Ungdomsringen" anordnat en s.k. riksspelmansstämma i Stockholm med uppspelning för det unika Zorn-märket. Från Gotlands Spelmansförbund deltog Karl Hägg Bjärges, som tilldelades Zorn-märket i silver. Senare i juli, den 28, uppträdde en avdelning av förbundets orkester i Närs kyrka vid en festlighet därstädes. Sedan var det ingen spelning förrän den 24 november, då spelmansförbundet gav sin vägörenhetskonsert i Hemse. Behållningen som blev ganska god gick till "Rädda barnen". Till sist kom då spelmansträffen i Visby den 8 december, då "Gotlands Hembygdsförbund" hade sitt årsmöte. Ett 25-tal spelmän medverkade. Musiken utfördes inte i orkester utan med endast fioler, alltså ett s.k. spelmanslag, vilket blev verkligt lyckat. Det var imponerande när 25-spelmän under Dalströms ledning inledde programmet med David Ahlqvists ståtliga brudmarsch.

Senare vidtog ett angenämt samkväm för samtliga spelmän på "Gutekällaren" varvid förekom både tal o musik, en trevlig avslutning på ett rikt spelår. Som synes av ovanstående, var alltså 1946 ett rikt och givande år i "Fru Musikas" tjänst. Emil Dalström uttryckte sin glädje och tillfredställelse över detta och uttalade ett varmt tack till alla spelmän för deras värdefulla och intresserade arbete.

  5 Revisionsberättelsen upplästes och godkändes och ansvarsfrihet beviljades. Av "Lojsta Slotts" hembygdsförening hade spelmansförbundet som gåva i december månad erhållit 250 kr. Ett välbehövligt tillskott till kassan. Kassabehållningen till 1947 utgjorde kr. 435, 80:-.

6 Val av styrelse: I tur att avgå voro herr Emil Dalström och V. Kupper. Bägge omvaldes. Styrelsen för 1947 består sålunda av: Emil Dalström ordf., Karl Hägg sekreterare, V. Kupper kassör. Övriga ledamöter äro Sem Andersson Slite och Henry Engström Visby.

7 Till revisorer valdes Emil Larsson och Vilhelm Rumin Hemse. Till revisorsuppleant valdes John Larsson Hemse.

8 Till dirigent omvaldes Emil Dalström.

9 Som ombud för Gotlands spelmän till Riksstyrelsen för Sveriges spelmäns sammanträde i "Leksand" den 5-6 juli valdes Svante Pettersson Lärbro, med Karl Hägg Bjärges som ersättare.

10 Ordet förklarades härefter fritt och ordf. erinrade om spelmanstävlingen i Visby 1908. Turistintendent Valdemar Beer i Visby hade skrivit till Dalström och föreslagit att "Gotlands Spelmansförbund" och Gotlands Turistförening gemensamt skulle anordna en stor spelmansstämma i Visby sommaren 1948.

Spelmansförbundets medlemmar ansåg att 40-års minnet av denna första spelmanstävling borde firas, och efter en stunds diskussion beslöt årsmötet att en sådan spelmansstämma skulle hållas i midsommar, under förutsättning att ekonomiskt stöd kunde påräknas från bl.a. Lojsta Slott, "Hembygdsförbundet", banken m. flera.

På initiativ av Dalström föreslog styrelsen att spelmansförbundet skulle införa s.k. årsmärken att tilldelas medlemmar med långvarigt troget och intresserat medlemskap. T. ex. efter 5 år brons, 10 år silver o.s.v. Detta förslag bifölls av mötet.

Därefter vände sig Dalström till Lars Ekman Havdhem, som skall avflytta till fastlandet och tackade honom för det hängivna arbete han som aktiv spelman nerlagt inom "Gotlands Spelmansförbund".

11 Årsavgiften för 1947 betalades av samtliga närvarande medlemmar.

12 Ordf. tog så till orda och uttalade förhoppningen om att spelmansförbundet skall gå ljusa tider till mötes, och framförde till alla spelmän ett stort varmt tack för vad de som bärare av den gotländska musikkulturen uträttat till glädje och fromma för hela Gotlands folk hittills och önskade god fortsätttning.

Därefter förklarade ordf. årsmötet avslutat.

Dato som ovan

Emil Dalström Karl Hägg
ordf sekreterare

Justerat:
Johannes Hansson
Seth Jakobsson