Protokoll fört vid årsmöte med "Gotlands Spelmansförbund" i Hemse den 23 februari 1946.

1 Årsmötet hölls i folkskolan kl. 2. e.m. och närvarande voro delvis styrelsen jämte ett 25-tal medlemmar. Förhandlingarna leddes av Emil Dalström.

2 Ordf. E. Dalström öppnade mötet och hälsade välkommen samt uttryckte sin glädje över att vi åter fått samlas till en speldag. Det är ju ganska långt emellan varje gång sa ordf., bl.a. men det skall väl bli oftare nu efterhand som kommunikationerna efterhand förbättras.

3 Till att justera dagens protokoll utsågos herrar Johannes Hansson Etelhem och Set Jakobsson Ljugarn.

4 Föregående årsmötes protokoll upplästes och godkändes varefter ordf. redogjorde för Spelmansförbundets verksamhet under år 1945.
Först då som vanligt elevfesten i Hemse, då förbundet gav en konsert. Vidare medverkade Spelmansförbundet med en musikavdelning den 6 juni på Svenska flaggans dag. Efteråt samlades orkestermedlemmarna till samkväm i Hantverkaregården Hemse där gemensam middag intogs. Medlemmar av Dalströmska kvartetten hade även inbjudits. Stämningen var den allra bästa bl.a. förekom det tal, sång och musik. En trevlig avslutning på en flaggans dag.

Ja, så var det då den traditionella midsommardagen på Lojsta Slott, där spelmansförbundet utförde en konsertavdelning.

Den 21 juli gick stora festligheter av stapeln i Visby. 300-årsminnet av freden i Brömsebro, då Gotland åter blev svenskt, firades med pompa å ståt. Bland andra var då H.K.H kronprins Gustaf Adolf närvarande. Genom landshövding Nylander hade spelmansförbundet fått inbjudan att medverka i festprogrammet, och förbundets orkester under Dalströms erfarna ledning uppträdde med tvenne musikavdelningar på strandgärdet. Kronprinsen visade ett varmt intresse för musiken, och var mycket tacksam för denna uppvaktning.

Sista konserten för året gavs i Hemse i folkhögskolan den 11 november till förmån för "Rädda Barnen", denna gång Hollands barn.

Både publiktillströmning och behållning blevo synnerligen goda, vilket var enormt glädjande. Förbundet kan alltså se tillbaka på ett ganska gott o givande spelår. Ordf. uttalade sin glädje över detta och framförde ett varmt tack till alla som medverkat därtill.

5 Revisionsberättelsen för år 1945 föredrogs och ansvarsfrihet beviljades. Kassabehållningen till 1946 utgjorde kr 252, 90:-.

6 Därefter förrättades styrelseval. De som voro i tur attt avgå voro Sem Andersson Slite, Henry Engström Visby och Karl Hägg Vänge. Samtliga tre omvaldes. Kvarstående ledamöter äro Emil Dalström och V. Kupper. Styrelsen för år 1946 består sålunda av E. Dalström ordf., V. Kupper kassör, Karl Hägg sekreterare samt Sem Andersson och Henry Engström.

7 Till revisorer valdes Emil Larsson och V. Rumin Hemse. Till revisorssuppleant valdes John Larsson Hemse.

8 Till dirigent omvaldes självfallet folkskoll. Emil Dalström Grötlingbo.

9 Därefter förklarades ordet fritt varvid en del frågor diskuterades. Bl.a. priserna på bilskjutsarna vilka ansågs för höga. Men ordf. kom i stället med gladare nyheter. Han meddelade att musikdirektör Siedberg i Visby anhållit om spelmansförbundets medverkan vid en jubileumskonsert i Hemse den 1 eller 5 maj. Gotlands Körförbund skall då fira 20-års jubileum med en stor konsert. Förbundet beslöt att orkestern skulle medverka. Vidare beslöts att förbundets orkester skall i år icke medverka på "Lojsta Slott", utan skall i stället enskilda medlemmar ur förbundet delta i en av "Lojsta Slotts hembygdsförening" anordnad s.k. spelmansstämma.

10 Till sist uttalade ordf. ett hjärtligt tack till spelmännen för det gånga året och önskade "Spelmansförbundet" god fortsättning varefter han förklarade årsmötet avslutat.

Dato som ovan

Karl Hägg Emil Dalström
sekreterare ordf

Justerat:

Johannes Hansson
Set Jakobsson