Protokoll fört vid "Gotlands Spelmansförbunds" årsmöte i Hemse den 24/2 1945

1 Årsmötet hölls i "Johnssons Konditori" och tog sin början kl. 3 em. Närvarande voro utom styrelsen 20-talet medlemmar.

Förhandlingarna leddes av förbundets ordf. Emil Dalström som hälsade de närvarande hjärtligt välkomna.

2 Att justera dagens protokoll utsågos herr Karl Lindström Etelhem och Edmund Bjuresten Burs.

3 Föregående års protokoll upplästes och godkändes, varefter ordf. redogjorde för spelmansförbundets verksamhet under år 1944.

4 För det första medverkade då spelmansförbundets orkester vid den traditionella elevfesten på fokhögskolan den 12 februari. Vidare på Svenska flaggans dag i Hemse den 6 juni, samt som vanligt vid midsommarfesten på Lojsta Slott. Men utom dessa vanliga konsertdagar hade förbundet det stora nöjet och äran att medverka på S.L.U;s stora sommarfest i den natursköna ängen vid Rosarve i Havdhem den 30 juli.Vädret var vackert liksom naturen och orkesterns konsert mottogs med stort bifall varigenom det blev en synnerligen trevlig dag. Sedan var det ingen spelning förrän på hösten då en konsert gavs i Hemse den 19 november vars behållning helt gick till Frankrikes barn. Konserten inbringade 236 kr. Även denna konsert uppskattades mycket av den tacksamma publiken i Hemse. Ändamålet var ju också mycket behjärtansvärt. Så snart som i december fick spelmansförbundet åter engagemang, denna gång av "Gotlands Hembygdsförbund" på initiativ av dess ordf. konstnären David Ahlqvist. Hembygdsförbundet höll årmöte i läroverkets aula den 10 december där bland andra medverkande märktes främst landshövding Erik Nylander. Spelmansförbundets orkester, som vanligt under Emil Dalströms säkra ledning, framförde ett konsertprogram, speciellt gotländskt, som livligt uppskattades inte minst av landshövdingen, vilken kort därefter ringde upp Dalström och begärde spelmansförbundets benägna medverkan vid firandet av 300-års minnet av Brömsebrofreden 1645. Denna högtidlighet skulle gå av stapel i Visby i juli månad 1945. Efter överläggning med orkestermedlemmarna accepterade också Dalström denna begäran senare. Spelmansförbundet kunde således se tillbaka på ett ganska gott och livaktigt verksamhetsår, vilket också ordf. uttryckte sin stora glädje över, samtidigt han framförde sitt varma tack till musikkamraterna för deras goda insatser under år 1944.

5 Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes varefter styrelsen beviljades full o tacksam ansvarsfrihet för 1944 års räkenskaper och förvaltning.

Kassabehållningen till 1945 utgjorde kr. 196, 40.

6 Därefter förrättades styrelseval. I tur att avgå voro herr Emil Dalström och Kristian Pettersson. Emil Dalström omvaldes. Kristian Pettersson avböjde återval, och i hans ställe nyvaldes folkskoll. V. Kupper Hemse. De kvarstående ledamöterna äro herr Sem Andersson Slite, Henry Engström Visby och Karl Hägg Vänge.

7 Till revisorer nyvaldes Kristian Pettersson Linde och omvaldes Emil Larsson Hemse, med V. Rumin Hemse som suppleant. Till dirigent omvaldes folkskoll. Emil Dalström Grötlingbo.

8 Årsavgifterna för 1945 betalades av samtliga närvarande, och beslöts att årsmötena skall hållas vid elevfesterna i Hemse som vanligt.

9 Därefter föredrog ordf. en skrivelse inlämnad av V. Rumin enl. vilken denne mfl. uttalade sin önskan att årsmötena skulle avslutas med samkväm t.ex. i Hembygdsgården i Hemse. Saken diskuterades och medlemmarna föreslog i stället flaggans dag den 6 juni om alla kommer och det blir tillgång på bilar.

10 Landshövding Nylanders anhållan om förbundets medverkan under firandet av Brömsebrominnet behandlades därefter. Samtliga tillstyrkte, under förutsättning att Nordergutarna åtminstone till en del kunde komma med.

11 När så föredragningslistan var genomgången uttalade till sist ordf. E. Dalström ett hjärtligt tack till alla för det gångna året och önskade att 1945 skulle bli ett fredens år så vi musikälskare framdeles med sund o ljus själ kunde förkovra vårt musikaliska kunnande till glädje för oss själva och allmänheten.

12 Därefter förklarade ordf. årsmötet avslutat och kaffeservering vidtog.

Dato som ovan
Karl Hägg, Emil Dalström
sekreterare, ordförande

Justerat
Emil Dalström
Karl Lindström