Protokoll fört vid "Gotlands Spelmansförbunds" årsmöte i Hemse den 12 februari 1944.

 

1 Spelmansförbundets medlemmar ett 25-tal samlades kl. 1. i folkskolan där spelövning pågick en timmes tid. Kl 1/2 3 samlades alla i "Johnssons Konditori", där ordinarie årsmötet hölls under ordf. Emil Dalströms ledning, som i hjärtliga ordalag hälsade de närvarande välkomna.

2 Föregående årsmötes protokoll upplästes och godkändes. Därefter redogjorde ordf, för förbundets verksamhet under året.

Eftersom kommunikationerna fortfarande äro besvärliga, blir det inte så ofta vi kan få komma tillsammans och spela, men spelmansförbundet (södra kretsen) har dock under året uppträtt tre á fyra gånger. Första gången den traditionella elevfesten på folkhögskolan den 13 mars. Vidare medverkade orkestern på Svenska flaggans dag den 6 juni.

I pingsthelgen lät förbundet höra av sig i radion genom E. Dalström och K. Hägg som i anslutning till ett föredrag av konstnären David Ahlqvist till violin och viola utförde ett gotländskt musikprogram. Så ha vi då som vanligt midsommarfesten på Lojsta Slott, där orkestern utförde en konsertavdelning. Ordf. uttryckte till sist sin glädje över att vi ånyo fått samlas till en musikdag.

3 Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes, varefter ansvarsfrihet beviljades styrelsen för 1943 års räkenskaper och förvaltning.

Kassabehållningen till 1944 utgjorde kr. 269, 50.

4 Val av styrelse. I tur att avgå voro herr Sem Andersson Slite, Henry Engström Visby och Karl Hägg Vänge.

Samtliga tre omvaldes. De kvarstående ledamöterna äro Emil Dalström Grötlingbo och Kristian Pettersson Linde.

5 Till revisorer omvaldes V. Kupper och E. Larsson Hemse, med V. Rumin Hemse som suppleant.

6 Årsavgifterna för år 1943-1944 betalades av samtliga närvarande.

7 Att justera detta protokoll utsågos herr Karl Lindström och Edmund Söderlund.

8 Efter förhandlingarnas slut dracks kaffe, varefter ordf. framförde ett hjärtligt tack till spelmännen för det gångna året, samt förklarade årsmötet avslutat.

9 Kl 5 samlades orkestern i Folkhögskolans gymnastiksal och genomförde en ståtlig konsert, till elevförbundsmedlemmarnas stora förnöjelse.

Dat o tid som ovan

 

Emil Dalström Karl Hägg
ordf sekreterare

 

Justerat
Karl Lindström
Edmund Söderlund