Protokoll fört vid Gotlands Spelmansförbunds årsmöte i Hemse den 13 mars 1943.

1 Årsmötet började kl. 1. e.m. och hölls i Hemse folkhögskola. Förhandlingarna leddes av ordf. o dirigenten folkskoll. Emil Dahlström, Grötlingbo, som i hjärtliga ordalag hälsade de närvarande styrelseledamöterna och medlemmarna välkomna.

2 Till justeringsmän valdes herr Gustaf Larsson Lau och Edmund Pettersson Burs.

3 Därefter föredrog ordf. föregående årsmötes protokoll, vilket godkänndes.

4 Ordf. redogjorde för det gångna årets verksamhet vilken på grund av tidsläget inskränkt sig till ett par tre uppträdanden bl. annat i Hemse (elevfesten) och på "Lojsta Slott" den traditionella midsommardagen.

5 Räkenskaperna föredrogs och godkändes. Kassan balanserade på kr. 655, 12. Kassabehållningen utgjorde kr. 261, 90. Full ansvarsfrihet beviljades.

6 Därefter föredrogs val av styrelse. I tur att avgå varo Emil Dahlström, Grötlingbo och Kristian Pettersson Linde, vilka båda omvaldes. Kvarstående styrelseledamöter äro Sem Andersson Slite, Henry Engström Visby och Karl Hägg Vänge.

7 Till revisorer omvaldes folkskoll. V. Kupper Hemse och Emil Larsson Hemse, med handl. Vilhelm Rumin Hemse som suppleant.

8 På förslag av styrelsen valdes förre folkskoll. Rudolf Blomqvist till hedersledamot i "Gotlands Spelmansförbund". I detta sammanhang uttalade ordf. ett hjärtligt tack till herr Blomqvist för hans förtjänstfulla arbete inom förbundet.

9 Till dirigent omvaldes med acklamation folkskoll. Emil Dalström Grötlingbo.

10 Ordf. tog därefter till orda och erinrade om att spelmansförbundet i år kunde fira 10 års-jubileum. "Gotlands Spelmansförbund" bildades nämligen vid en konsert i Hemse den 21 maj 1933. Till ordförande och dirigent valdes Emil Dalström Grötlingbo. Debutkonserten gick av stapel i läroverkets aula i Visby den 14 okt. samma år och denna konsert blev en stor succé både för dirigent och spelmän.

Av förbundets verksamhet under de 10 åren, nämnde talaren vidare konserten i Hemse en månad senare. 1934 hölls åter en konsert i Visby, även denna välvilligt mottagen. Vidare medverkade förbundet vid folkbildningsdagen den 30 september i Hemse vilken konsert även radierades. Även detta år hölls en konsert i Visby. Bland senare års framträdanden kan nämnas konserten å arbetarföreningen lokal i Visby den 2 april 1938. Samt i Hemse hösten förut. Slutligen förutom andra tillfällen som inte nämnes, ha vi de årliga festerna på "Lojsta Slott".

Min önskan, sa ordf. var att vi på ett värdigt sätt och med en stor konsert kunnat fira detta 10-års jubileum, men tideläget lägger hinder i vägen så att detta får ställas på framtiden. Vi får i alla fall vara tacksamma för att vi har det så lugnt och bra trots allt.

Till sist uttalde ordf. ett varmt tack till spelmansförbundet o dess medlemmar för de gångna 10 åren, samt hoppades på fred och ljusare tider, så att vi med nya krafter kunna utöva den ädla konst som kallas musik.

11 Därefter förklarade ordf. årsmötet avslutat, varefter orkestern ställde upp i Folkhögskolans gymnastiksal för att medverka till musikprogram enl. gammal tradition på elevfesten.

Dat o tid som ovan

Karl Hägg E Dalström
sekreterare ordförande

Justerat
Gustaf Larsson
Edmund Pettersson