Protokoll fört vid Gotlands Spelmansförbunds årsmöte i Hemse den 21 mars 1942

 

1 Förbundets aktiva medlemmar samlades kl. 1. e.m.. till repetition i folkskolan och hälsades hjärtligt välkomna av förbundets dirigent E. Dahlström. Kl 5 e.m. skulle orkestern ge en konsertavdelning på elevförbundets årsfest i folkhögskolan.

2 Årsmötet tog sin början kl, 3 e.m.och leddes av ordf. E. Dahlström som redogjorde för förbundets verksamhet under det gångna året. Samt framförde ett varmt tack till medlemmarna för det år som gått, och att de trots de mörka tiderna hålla intresset uppe och åter rest till Hemse.

3 Därefter föredrogs revisionsberättelsen, vilken godkändes, och ansvarsfrihet beviljades styrelsen för det gångna årets räkenskapsförvaltning.

4 Därefter förrättades val av styrelseledamöter. Lärare R. Blomqvist bad bestämt att få utträda ur styrelsen, och trots medlemmarnas högsta önskan att han ännu skulle kvarstå, tillföll mötet hans avgående. Till hans efterträdare i styrelsen valdes Karl Hägg Vänge. Övriga styrelseledamöter omvaldes. Styrelsen består sålunda av följande personer: Emil Dahlström ordf. och 1:ste dirigent, Sem Andersson vice ordf. och 2:dre dirigent. Karl Hägg sekreterare, Kristian Pettersson kassör, samt Henry Engström Visby.

5 Till revisorer omvaldes de förutvarande W. Kupper och G. Larsson Hemse. Till revisorssuppleant omvaldes likaså W. Rumin Hemse.

6 Årsmötet beslöt vidare att förbundets kassör hos Kungl. Postverket skall anhålla om postgirokonto och att årsavgifterna medelst inbetalningskort skola inkasseras.

7 Till sist framförde herr E. Dahlström i hjärtliga ordalag "Spelmansförbundets" varma tack till herr Rudolf Blomqvist för det grundläggande arbete han nedlagt för förbundet.
I egenskap av ordförande i "Lojsta slotts Hembygdsförening" samt hans stora intresse för den gotländska folkmusiken har han varit spelmansförbundets stöttepelare både ekonomiskt och ideellt. Herr Dahlström uttalade vidare den förhoppning, att trots hans utträde ur bägge föreningarnas styrelser, vid eventuellt behov även framdels få påräkna hans goda privata råd och stöd.

Talaren avslutade sitt anförande med den förhoppningen att ljusa dagar åter måste stunda för spelmansförbundet.

8 Att justera detta protokoll utsågs herr Gustav Larsson och Edmund Söderlund.

9 Därefter förklarade ordf. årsmötet avslutat varefter medlemmarna tog en kafferast för att senare kl. 5 e.m. framföra ett konsertprogram på Elevförbundets årsfest i Folkhögskolans gymnastiksal. Det är gammal tradition att spelmansförbundet tacksamt medverka vid dessa elevfester.

Dat. som ovan

Emil Dahlström Karl Hägg
ordf. sekr

Justerat:
Gustav Larsson, Edmund Söderlund