Protokoll vid ordinarie sammanträde med Gotlands Spelmansförbund i Hemse 23/2 1941

 

§ 1 Sedan förbundets aktiva medlemmar flitigt använt förmiddagen för repetitioner för medverkan vid en försvarslånefestīs dag samlades man vid 1-tiden i U. Jakobssons konditori för kaffedrickning på inbjudan av Lojsta slotts hembygdsförening, och omedelbart därefter vidtog förhandlingarna.

§ 2 Ordf. E. Dahlström hälsade förbundsmedlemmarna välkomna och uppläste ett brev från turistintendent W. Beer, i vilket gjordes framställning om att gemensamt med några musikföreningar från fastlandet hålla ett större musikevenemang i Visby några dagar före midsommar detta år.

Förslaget dryftades, men alla voro av den uppfattningen, att spelmansförbundet under den korta tid som stod till buds och med de, svårigheter, som föreligga för spelmännen att komma tillsammans för repetitioner samt med tanke på det dödläge, som nu närmast föregått, att ej reflektera på något framträdande i så stor stil, vid nämnda tidpunkt. Däremot uttalades den önskan, att förbundet minst en eller två gånger om året komma samman för repetition. Vidare fattades beslut att medverka vid midsommarfesten å Lojsta slott d.å.

§ 3 Ordf. uppläste räkenskaperna, vilka godkändes och ansvarsfrihet beviljades. Kassan balanserade på 299:50 kr. 75 kr har under året lämnats till Finlandsinsamlingen.

§ 4 Vid därefter förrättat val till styrelse och revisorer omvaldes samtliga. Styrelsen utgöres sålunda av folkskollärarna Emil Dahlström, ordförande och 1:sta dirigent, Sem Andersson v. ordf och 2dra dirigent, Kristian Pettersson, kassör, Rudolf Blomqvist, sekreterare samt målarmästare Henry Engström Visby.

Revisorer äro W. Kupper och E. Larsson med V. Rumin som suppleant samtliga i Hemse.

Sedan sålunda föredragningslistan var genomgången vidtog förhandlingarna med Lojsta slotts hembygdsförening, vilka båda föreningar traditionsenligt hållit sina årsmöten samma dag.

Dat och tid som ovan

Ordf.

Justerat Rudolf Blomqvist