Protokoll vid sammanträde med Gotlands Spelmansförbund i Hemse den 28 januari 1940

1 Enligt tradition hade årsmöte med spelmansförbundet utlysts i samband med Lojsta slotts hembygdsförenings årsmöte, och båda hölls hos konditor Jakobsson.

Sedan hembygdsföreningens möte avslutats hälsade ordföranden, lärare Emil Dahlström de närvarande välkomna och lämnade en redogörelse för verksamheten under året.

Denna har betydligt avmattats under den sista tiden, ty de flesta av dess medlemmar äro inkallade till militärtjänstgöring. Förbundet har medverkat vid 6-junifirandet i Hemse, midsommarafton å Lojsta Slott samt vid en av Hemse föreläsningsförening anordnad musikföreläsning under november månad.

Någon större konsert kan ej planeras för kommande år, men de som kunna, böra dock komma tillsammans för övning. Den stora musikutställning, som planerats att hållas i Göteborg under sommaren 1940 har av kända skäl uppskjutits på obestämd tid.

2 Granskades förbundets räkenskaper varvid framgick, att inkomsterna uppgått till 720:36 med en behållning vid årets slut på 387:56 kr. Bland utgifterna märkas 245:56 kr till resekostnader och 78:30 kr. till noter. Ansökan om bidrag från D.B.W:s sparbank hade ej bifallits. Ansvarsfrihet beviljades i enlighet med revisorernas hemställan.

3 Till styrelseledamot för en tid av två år omvaldes målare Henry Engström Visby, samt nyvaldes handl. Sem Andersson Slite, efter fil. mag. Arne Sundahl som flyttat från Gotland. Till revisorer valdes lärare William Kupper och mjölnare Edvind Larsson, styrelsesuppleant blev K. Rumin.

4 Som ordf. skulle fungera E. Dahlström, vice dito Sem Andersson, sekreterare R. Blomqvist och kassör Kristian Pettersson Linde. Till första dirigent utsågs E. Dahlström och andra dito Sem Andersson.

5 Beslöt förbundet anslå sjuttiofem kronor till Finlandsinsamlingen, och skulle medlen tagas ur kassabehållningen.

6 Sedan folkskollärare Sven Larsson Levide, skildrat sina upplevelser vid nordiska folkhögskolan i Genève på ett synnerligen medryckande sätt avslöts mötet med avsjungande av "Du gamla du fria" varefter deltagarna på hembygdsföreningens inbjudan samlades till det väntande kaffebordet.

Dat och tid som ovan: Emil Dahlström

Justerat: Emil Larsson, Rudolf Blomqvist