Protokoll vid årsmöte med Gotlands Spelmansförbund i Hemse folkhögskolas gymnastiksal 5 januari 1939:

 

1 Förbundets årsmöte hade utlysts i samband med Lojsta slotts hembygdsförenings årsmöte enligt vedertaget bruk. Efter dennas förhandlingar vidtog Förbundets ärenden.

Spelmännen trakterade flitigt sina instrument före, mellan och efter de olika förhandlingarna. Ordföranden, lärare Emil Dahlström föredrog först en redogörelse för verksamheten under året.

Förbundet hade den 3 april anordnat en konsert på Arbetarföreningens lokal i Visby, vilken trots det miserabla vädret var i det närmaste fullsatt. Han föredrog även ett par välvilliga recensioner ur tidningarna från detta tillfälle.
Vidare har förbundet medverkat vid folkhögskolans elevfest, midsommarfesten vid Lojsta slott samt folkbildningsdagen i Hemse. Ordföranden passade på tillfället att tacka hembygdsföreningen för den ekonomiska hjälp förbundet kommit i åtnjutande av.
Ordf. redogjorde vidare för de förslag, som framkommit om samarbete med andra musikorganisationer, musikaliska sällskapet genom kapellmästare Fr. Mehler och körförbundets dirigent, domkyrkoorganist L. Siedberg om deltagande i ett musikevenemang i Göteborg 1940, men man enade sig om att ej nu fatta något beslut då det hela är en ekonomisk fråga. I samband härmed beslöts uppdraga åt ordf och sedan att till D.B.W:s sparbank ingå med en anhållan om bidrag till spelmansförbundet av 500 kr för verksamhetens främjande.

2 Föredrogs 1938 års räkenskaper. Inkomsterna har under året uppgått till 1045:77 och behållningen utgjorde 378:52. Ansvarsfrihet beviljades på revisorernas tillstyrkan.

3 Upplästes protokollet från föregående årsmöte.

4 Företogos val till de ledigvordna platserna och omvaldes därvid i tur avgående folkskollärare Emil Dahlström ordf, och 1ste dirigent, Rudolf Blomqvist sekreterare, snickare Kristian Pettersson Linde kassör. Kvarstående ledamöter äro fil. mag. A. Sundahl Slite, 2dre dirigent och målarmästare Henry Engström Visby.

5 Till revisorer omvaldes herr W. Kupper och Emil Larsson Hamra.

6 Sedan de ordinarie ärendena avverkats företogs allmän kaffedrickning enligt bruket på hembygdsföreningens bekostnad varefter fotograf Henning Svensson Hamra visade ett par smalfilmer, upptagna å Lojsta slott samt från Stångaspelen. Efter ett par musikstycken avslöts mötet av ordf. med önskan om ett gott spelår.

Ort och tid som ovan:

Emil Dahlström ordförande.

Justerat: William H Kupper, R. Blomqvist, Bertil Larsson