Protokoll vid årsmöte med Gotlands Spelmansförbund i Hemse Folkhögskolas gymnastiksal
9/1 - 1938:

1 Förbundets medlemmar huvudsakligen från södra kretsen samlades vid 2-tiden för att repetera, varefter hembygdsföreningen vid 4-tiden först höll sitt årsmöte under ordförandeskap av lärare R. Blomqvist. Efter dettas slut spelade åter spelmännen, varpå förbundets ordförande, lärare E. Dahlström föredrog årsberättelsen. Enligt denna hade de båda kretsarna under året arbetat åtskilda. Norra kretsen hade uppträtt vid flera tillfällen och bl.a. festligt begått sitt 10-års jubileum.

Greve Erik von Rosen har invalts såsom hedersledamot i förbundet och accepterat valet. Södra kretsen hade uppträtt offentligt vid sju tillfällen, bl.a. i Hamra 6 juni och folkbildningsdagen i Hemse samt å Lojsta slott vid midsommarfesten.

Ordförande meddelade också att musikdirektör Mehler lovat arrangera en del gotländska melodier åt förbundet.

Ett par nya medlemmar välkomnades i förbundet.

Av den ekonomiska rapporten framgick att kassan under året omslutit kr. 676:40 med en behållning av 197:80

2 På revisorernas tillstyrkan beviljades styrelsen ansvarsfrihet för år 1937.

3 Vid val till ledamöter i styrelsen omvaldes mag. A. Sundahl Slite, och nyvaldes målarmästare Henry Engström Visby, efter Hugo Larsson, som undanbett sig återval. Kvarstående styrelseled. är lärarna E. Dahlström, ordf. R. Blomqvist sekr och Kristian Pettersson Klinte, kassör.

4 Omvaldes herr W. Kupper och E. Larsson Hamra till revisorer.

5 Sedan hembygdsföreningen bjudit samtliga närvarande på kaffe, höll lärare K. Kahlström Klintehamn en med ljudbilder belyst föreläsning från Mexico, varefter sammankomsten avslöts med några musiknummer.

Ort och tid som ovan: Emil Dahlström

Justerat: W. Kupper, R. Blomqvist