Protokoll vid ordinarie sammanträde med Gotlands Spelmansförbund i Hemse folkhögskolas gymnastiksal den 13 jan 1937.

1. Årsmötet som traditionsenligt hölls i anslutning till ordinarie årsmöte med Lojsta slotts hembygdsförening, öppnades av ordföranden Lärare Emil Dahlström, som efter att ha hälsat de närvarande välkomna uppläste årsberättelsen, som hade följande lydelse:

Under det år som gått har spelmansförbundet ej engagerat sig med någon egen större sammankomst.
Den 8 mars medverkade södra kretsen vid Folkhögskolans elevförbunds årsmöte med ett konsertprogram, som rönte livligt erkännande. Bland de närvarande märktes landshövding Rodhe.
Den 24 maj var hela förbundet samlat till övning och konsert å godtemplarsalen i Klintehamn. Orkestern var nära nog fulltalig men publiken ej synnerligen talrik, vilket framgår av räkenskaperna.
Den 6 juni medverkade södra kretsen vid Svenska Flaggans dagsfirande i Hemse. Bland myckenheten som framfördes kan nämnas Serenad Espagnole av Kreissler samt Solnedgång av ordförande dirigenten.
Midsommardagen var åter hela förbundet samlat till deltagande i den stora folkfesten å Lojsta slott. Hembygdsföreningen hade inbjudit till spelmanstävling. Prisdomare var främst rektor R. Steffen med biträde av Karl Hägg och E. Dahlström.
1ste pristagare blevo Erik Johansson Dalhem (förut Bäckstäde) och Gustaf Larsson Lau. 2dre pristagare blevo Edvin Levin Ala, Mauritz Ödahl Lau samt Arne Ekedahl. Enligt de två biträdande prisdomarnas åsikt borde Edvin Levin placerats bland 1ste pristagarna.
Förbundsdirigenten utförde ett flertal dels gotländska, dels andra musikstycken i rekordartat sommarväder och inför den som vanligt vid Lojsta slotts festen mycket talrika publiken.
Den 23 augusti drabbades förbundet av en synnerligen svår förlust, då genom olyckshändelse en av våra mest intresserade medlemmar, hemmansägare Bertil Söderdahl hastigt rycktes ur vår krets. Sedan 1928 har han deltagit i orkesterarbete och sedan förbundets bildande tillhört detta som 1sta violinist. Vid begravningen i Linde kyrka samlades en talrik krets av kamrater ur förbundet och utförde "Solnedgång". Länge kommer han att saknas men hans minne lever. En god kamrat och hängiven musiker var han.
Sista lördagen i juli medverkade södra kretsen vid S.L.U:s stora sommarting i Grötlingbo samt något senare vid Hoburgs hembygdsförenings sommarfest i Vamlingbo.
Söndagen den 27 september hade 30 man ur spelmansförbundet samlats i Hemse för att deltaga i folkbildningsdagens förhandlingar. En konsertavdelning förekom, som i tidningarnas recensioner fick de bästa lovord.
Nya medlemmar ha vunnit inträde under året: Som 1sta violinist Arne Österdahl Dune och Mauritz Ödahl Lau, som cellist Lindqvist Klintehamn. Vidare ha vi även fått en klarinettist, Ernfrid Larsson Hablingbo, samt som flöjtist Sven Pettersson Visby, förut musikvolontär vid I 18.

2 Förbundets räkenskaper och revisionsberättelse upplästes och ansvarsfrihet beviljades. Inkomsterna under året belöpte sig till 233:93, utgifterna till 273:90. Kassabehållningen, som vid årets början var 279:89 hade sålunda minskat till 239:92.

3 På förslag av ordföranden beslöts enhälligt att till hedersledamot av spelmansförbundet invälja Greve Erik von Rosen Rockelsta, vilken vid folkbildningsdagen och sedermera vid besök hos ordf. visat stort intresse för förbundets verksamhet och även anhållit om lån av orkesternoter i och för kopiering.

4 De tre i tur avgående styrelseledamöterna E. Dahlström, R. Blomqvist och Kr. Pettersson omvaldes.

5 Till revisorer omvaldes herrar Villiam Kupper och Emil Larsson Hamra.

6 På förslag av R. Blomqvist beslöts, att förbundet skulle ingå som medlem i Gotlands hembygdsförbund och erlägga stadgad årsavgift.

7 Orkestern, som samlat ett 25-tal medlemmar, trakterade flitigt sina instrument med känd bravur såväl vid hembygdsföreningens som förbundets förhandlingar. Gemensam kaffedrickning förekom på läktaren på bekostnad av Lojsta slotts hembygdsförening.

Dat och tid som ovan

Emil Dahlström
ordf

Justerat
William H Kupper
Rudolf Blomqvist