Protokoll vid Gotlands Spelmansförbunds ordinarie sammanträde i Hemse den 12 januari 1936.

 

1. Sammanträdet som även detta år var gemensamt med Lojsta slotts hembygdsförenings årsmöte, var talrikt besökt av såväl medlemmar som utomstående intresserade för den gotländska folkmusiken. 24 spelmän från olika delar av ön låto sina instrument samstämmigt ljuda kanske som en repetition då de flesta deltagarna trädde in i den ljudliga gymnastiksalen.

Efter ännu några musikstycken trädde spelmansförbundets ordförande Lärare E. Dahlström på talarstolen och hälsade de till 100-tal uppgående deltagarna välkomna, därvid erinrande om förbundets arbete under det gångna året. Icke mindre än sex repetitioner eller med repetitioner förenade konserter hade under året hållits, däribland utsändningen i radio från Hemse vid hembygdskurserna vid midsommaren, framträdandet på midsommarfesten å Lojsta slott samt konserten å läroverkets aula i Visby under oktober månad.

2. Föredrogos de avslutade och reviderade räkenskaperna för 1935, som balanserade på en summa av 1.022:19 kr. och med en behållning till det nya året med 279:89, och beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

3. Förrättades val av ledamöter i styrelsen och omvaldes därvid de i tur avgående magister Arne Sundahl och skomakaren Hugo Larsson. Till hedersledamot valdes adjunkt M. Klint Visby.

4. Till revisorer omvaldes lärare W. Kupper och mjölnare E. Larsson med handlare V. Rumin och lärare K. Lindholm som suppleanter.

5. På förslag av herr Arthur Johansson uppdros åt styrelsen att ordna med avfotografering av noter.

Herr Henry Engström uttalade ett önskemål som gingo ut på bättre utnyttjande av tiden för repetitionerna och anlitande av en yrkesmusiker för arrangerande av ny musik för förbundet, då den nuvarande repertoaren ansågs otillräcklig.

Efter en hel del musikstycken, därvid även solostycken framfördes och samspel, däri även Edvard Johansson Bäckstäde, deltog med liv och lust samt Lojsta slotts hembygdsförening bekostade allmän kaffeservering, varefter följde ytterligare musik. Till sist avslötos sammanträdena med gemensamt avsjungande av "Du gamla du fria".

Datum och tid som ovan

Emil Dahlström ordförande

Justerat: Kristiansson
Rudolf Blomqvist


 

Protokoll vid sammanträde med styrelsen för Gotlands spelmansförbund i Hemse den 12 jan. 1936.

Närvarande: E. Dahlström. R. Blomqvist och Kr. Pettersson

 

1. Beslöt styrelsen att omvälja samtliga förutvarande funktionärer i styrelsen, nämligen lärare E. Dahlström till ordf och förste dirigent, lärare R. Blomqvist till sekreterare, snickarmästare Kr. Pettersson till kassör samt magister Arne Sundahl till 2dra dirigent.

Dat och tid som ovan

 

Emil Dahlström ordförande

Rudolf Blomqvist
Justerat:
William Kupper