Protokoll vid ordinarie sammanträde med Gotlands Spelmansförbund i Hemse den 7 januari 1934.

 

§ 1. Sammanträdet hade utlysts och hölls samma dag som Lojsta slotts hembygdsförenings ordinarie sammanträde.

§ 2. Spelmansförbundets förhandlingar vidtogo först under ledning av dess ordf. lärare E. Dahlström, som med många ord erinrade om spelmansförbundets bildande och dess första verksamhetsår då främst dess stora vårkonsert i Hemse den 21 maj, samma dag som förbundet konstituerades, dess framträdande midsommardagen å Lojsta slott samt konserten i Hemse den 1 oktober och i Visby den 15 i samma månad.

§ 3. Med anledning av förbundets första års sammanträde beslöt förbundet på ordf.s framställning att avsända hälsningstelegram till dess hedersordförande landshövding A. E. Rodhe och dels hedersledamoten rektor R. Steffen. Från den förre ingick senare svarstelegram: Spelmansförbundet tackar.

"Med tack för hälsningen sänder jag de bästa önskningar om framgång för edra kulturellt värdefulla strävanden. Rodhe".

§ 4. Föredrogos så räkenskaperna, som balanserade på en summa av 981: 70 kronor. Med en behållning på 138:44. Full ansvarsfrihet beviljades styrelsen och räkenskapsföraren.

§ 5. Enligt stadgarna skulle tvenne styrelseledamöter utlottas, och utföll lotten så att magistern Arne Sundahl och Hugo Larsson skulle avgå. Vid företaget val omvaldes dessa avgående enhälligt.

§ 6. Till revisorer omvaldes W. Kupper och O. Larsson med Karl Lindström och V. Rumin till revisorssuppleanter.

§ 7. På förslag av styrelsen valdes enhälligt rektor R. Löfvenberg till hedersledamot i förbundet.

§ 8. Uppdrogs åt styrelsen att ordna med konserter under året och beslöts, att förbundet liksom föregående år skulle medverka vid Lojsta slotts hembygdsförenings midsommarfirande.

§ 9. De talrikt samlade spelmännen uppstämde det ena musikstycket efter det andra, huvudsakligen gotländsk folkmusik och bidrog sålunda att höja stämningen vid de båda syskonföreningarnas årssammanträden. Till sist bjöds deltagarna på kaffe å Bopparve på hembygdsföreningens bekostnad.

Datum och tid som ovan

E. Dahlström ordförande i förbundet

R. Blomqvist.

Justerat:

A Sundahl

K Pettersson