Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med Gotlands Spelmansförbund i Hemse folkhögskolas gymnastiksal den 21 maj 1933.

1. Vid Lojsta slotts hembygdsförenings midsommarfest 1932 framfördes tanken om bildande av ett gotländskt spelmansförbund och vann detta förslag allmänt anklang bland de närvarande spelmännen, som vid samma tillfälle beslöt att ordna saken i samband med hembygdsföreningens årsmöte i Hemse den 8 jan 1933.

Till detta sammanträde hade lärare E. Dahlström kallat gotländska spelmän som ansågs ha intresse för saken. En interimsstyrelse utsågs därvid med lärare E, Dahlström som sammankallande. Efter erforderligt förarbete för arrangemanget anordnades en konsert i Hemse den 21 maj 1933 och hade till denna en intresserad och talrik publik, som till trånghet fyllde lokalen infunnit sig. Bland dem rektor Richard Steffen Visby. Bifallet var hjärtligt och det hela måste anses som mycket lyckat.

2. Efter konserten hölls konstituerande sammanträde med spelmännen och övriga intresserade. Till att leda dagens förhandlingar utsågs lärare E. Dahlström.

3. Antogs följande:

Stadgar för Gotlands Spelmansförbund. Förbundets ändamål:

Gotlands spelmansförbund har till uppgift:

Att väcka kärlek till tonkonsten, vårda sig om folkmusiken, särskilt den gotländska.
Att utföra musik i form av solo-, duett-, trio-, kvartett- eller orkester och därvid verka för ett vårdat utförande, samt att vårda sig om sång och musik i allmänhet.

Sitt syfte vill förbundet främja genom att minst en gång om året anordna en spelmansstämma eller konsert, då aktiva medlemmar samlas att medverka med solo- eller någon form av samspel eller sång.

För åstadkommande av resebidrag till deltagarna vid dessa sammankomster, bör samarbete med på Gotland befintliga hembygdsföreningar äga rum.

Förbundets medlemmar äro dels aktiva, dels passiva. Aktiv medlem kan en var spelman eller sångare, som vill främja förbundets syften, bliva genom att anmäla sig hos styrelsen och erlägga stadgad avgift. Även föreningar och sammanslutningar kunna bliva understödjande medlemmar.

Till förbundets hedersledamot kan kallas personer, som på ett synnerligt sätt visat sig främja förbundet och dess syften eller gjort sig synnerligen förtjänt om gotländsk folkmusik. Hedersledamot utses av förbundet på förslag av styrelsen.

Aktiv medlem erlägger en årsavgift av 1 kr; sådan aktiv medlem, som en gång för alla erlägger minst 10 kr, blir därigenom som ständig medlem befriad från årsavgift.

Passiv medlem erlägger en årsavgift av 1:50 kr; sådan passiv medlem, som en gång för alla erlägger minst 15 kr blir därigenom som ständig medlem befriad från årsavgift.

Hedersledamot erlägger icke avgifter till förbundet.


Förbundets styrelse och arbetssätt

 1. Förbundets angelägenheter handahavas av en för två år vald styrelse om fem personer. Av styrelsens ledamöter avgå två genom lottning efter första året. Styrelsen väljer inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare samt första och andra dirigent.

  Styrelsen som icke är beslutsför med mindre än tre ledamöter äro närvarande åligger.
  A. Att utåt företräda förbundet och föra dess talan.
  B. Att under gemensam ansvarighet vårda och förvalta föreningens tillhörigheter och medel.
  C. Att föra protokoll över förhandlingar och beslut, räkenskaper över föreningens ekonomi, förteckning över all omhändertagen egendom och lista över förbundsmedlemmarna.
  D. Att kalla förbundet till sammanträden och spelmansstämmor, verkställa dess beslut, tillsätta nödiga musikutskott och giva enskilda även utom förbundet stående spelmän uppdrag, allt till ett verksamt främjande av förbundets syfte.
 2. A. Utom den i paragraf 2 omnämnda spelmansstämman håller förbundet årligen ett ordinarie sammanträde i början av året å tid och plats, som bestämmas av styrelsen, samt dessutom extrasammanträden då styrelsen så finner lämpligt

  B. Vid ordinarie sammanträdet förekomma till behandling.
  1. Berättelse och beslut över styrelsens verksamhet, räkenskaper och förvaltning för sistlidet kalenderår.
  2. Val av förbundets styrelse och funktionärer.
  3. Val av två revisorer och två suppleanter för följande räkenskapsår.
  4. Förslag och framställningar, som den avgångna eller nyvalda styrelsen eller enskilda förbundsmedlemmar vill göra till förbundet.

  7. Vid förrättande av val och vid fattande av beslut är enkel röstövervikt avgörande utom i fråga om stadgeändring och förbundets upplösning, i vilka fall två tredjedelars majoritet erfordras. För beslut i två sistnämnda fallen måste även det angivas i kallelsen. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsrösten utom vid val, då lotten avgör.

  8. Därest beslut om förbundets upplösning fattas enligt i paragraf 7 angivna sätt, skall Gotlands fornvänner äga att bestämma över att förbundet tillhörig egendom eller medel.

 

4 Vid därefter förrättat val av styrelse utsågs följande personer: Lärare E. Dahlström Grötlingbo, Hugo Larsson Tingstäde, magister A. Sundahl Slite, Kristian Pettersson Linde och lärare Rudolf Blomqvist Lojsta.

5 Till revisorer utsågs lärare W. Kupper och mjölnare G. Larsson, Hamra.

6 På förslag av den nyvalda styrelsen utsågs landshövding A. E. Rodhe till förbundets hedersordförande och rektor Richard Steffen till hedersledamot.

7 Styrelsen konstituerade sig därefter sålunda: Lärare E. Dahlström ordförande och första dirigent, magister A. Sundahl vice ordförande och andra dirigent, lärare R. Blomqvist sekreterare och Kristian Pettersson kassör.

8 Avtackade ordföranden de medverkande, de olika orkestrarna och deras ledare, för nit och god arbetsinsats vid inövande av det i dag framförda programmet samt erinrade om nästa spelmansstämma midsommarafton å Lojsta slott.

Ort och tid som ovan

Ordförande i förbundet
E. Dahlström

Justerat:
A. Sundahl

K. Pettersson